•  
  •  
 

Polish Title

Raport cynika? O życiu i twórczości Andrzeja Brychta

Abstract

The author of this paper discusses the prose of Andrzej Brycht, comparing it with the writer’s biography and the collective biography and works of the “Współczesność” generation. The article presents and documents the uniqueness of Brycht’s early short stories in the context of his style and skill in building expressive literary characters. This paper closes with an attempt to give the reasons for the writer’s artistic failure.

Polish Abstract

Keywords

Realistic prose, writer’s biography, artistic evolution

Polish Keywords

References

Andrzejewski Jerzy, Apelacja, Czytelnik, Warszawa 1983.

Błoński Jan, Brychta ballady podwórzowe, „Twórczość” 1968, nr 1, s. 114–116.

Brudnicki Jan Z., Słowo wstępne do: Kaskaderzy literatury, s. 7.

Brycht Andrzej, Azyl polityczny, Krajowa Agencja Wydawnicza, Łódź 1989.

Brycht Andrzej, Opadanie ziemi, Instytut Wydawniczy Pax, Łódź 1962.

Brycht Andrzej, Opowieści z tranzytu, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986.

Brycht Andrzej, Słowa z chaosu, „Kultura” 1971, nr 9, s. 3–14.

Budrowska Kamila, Literatura i pisarze wobec cenzury PRL 1948–1958, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009.

Chojnowski Andrzej, Sceny ukryte z życia pisarza. Tajemnice Andrzeja Brychta, „Dzieje Najnowsze” 2008, nr 3, s. 117–133.

Dasko Henryk, Odlot malowanego ptaka, wybór tekstów i koncepcja książki Michał Komar, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2009.

Drewnowski Tadeusz, Krytyka i giełda. Szkice literackie, Czytelnik, Warszawa 1969.

Galant Jan, Polska proza lingwistyczna. Debiuty lat siedemdziesiątych, Poznańskie Studia Filologiczne. Seria Literacka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1998.

Kaskaderzy literatury. O twórczości i legendzie Andrzeja Bursy, Marka Hłaski, Haliny Poświatowskiej, Edwarda Stachury, Ryszarda Milczewskiego-Bruna, Rafała Wojaczka, pod red. Edwarda Kolbusa, słowo wstępne Jan Z. Brudnicki, posł. Jan Marx, wyd. 2, Łódź 1990.

Krzyżanowski Jerzy R., O pisarstwie Andrzeja Brychta, „Kultura” 1967, nr 3, s. 135–138.

Kuncewicz Piotr, Agonia i nadzieja, T 4: Proza polska od 1956, Graf-Punkt; Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1994.

Lisiecka Alicja, Prognoza pogody, Czytelnik, Warszawa 1966.

Łysak Tomasz, Jakiej historii potrzeba? Tematyka obozowa w zapomnianych tekstach Andrzeja Brychta i Tadeusza Hołuja, „Kwartalnik Filmowy” 2012, nr 77/78, s. 168–184.

Nowakowski Marek, Pióro. Autobiografia literacka, Iskry, Warszawa 2012.

Nowakowski Tadeusz, Manneken-pis, „Kultura” 1967, nr 6, s. 124–142.

Orski Mieczysław, Etos lumpa. Szkice literackie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1978.

Polniak Łukasz, Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956–1970, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011.

Szewczyk Wilhelm, Podróż w kręgi piekielne, „Miesięcznik Literacki” 1968, nr 2, s. 114–116.

Trznadel Jacek, Bezpośredniość między konwencjami, „Twórczość” 1962, nr 7, s. 118–121.

Werner Andrzej, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Czytelnik, Warszawa 1971.

Zaremba Marcin, Komunizm, legitymizacja, nacjonalizm. Nacjonalistyczna legitymizacja władzy komunistycznej w Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2001.

First Page

147

Last Page

165

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.