•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Dyskurs wokół śmierci Stanisława Pyjasa (językowe strategie zarządzania kryzysem w prasie krakowskiej)

Abstract

The article presents (from a linguistic perspective) the strategies of describing and evaluating the events of May 1977, which activated part of the students’ environment (critical to the authority) and the opposition during Juwenalia (annual Polish students’ holiday). The direct cause was the death of a Jagiellonian University Polish Philology student, Stanisław Pyjas, who had previously been within the range of interest of the security services. The analysis of the then official-circulation press and (complementarily) a KC PZPR (Central Committee of the Polish United Workers’ Party) propaganda booklet (produced by the Department of Ideological-Educational Activity for internal use) has enabled the author to indicate the linguistic (rhetorical) means that were used for dealing with the crisis, including the ways of demoting the opponent (“they”), creating a positive image of the authority and its supporters (“we”), euphemizing events, and profiling assessments.

Polish Abstract

-

Keywords

language of propaganda, political lexis, rhetoric of political crisis

References

Bralczyk J., O języku polskiej propagandy politycznej lat siedemdziesiątych, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.

Głowiński M., Mowa w stanie oblężenia 1980–1985, OPEN, Warszawa 1996.

Głowiński M., Nowomowa po polsku, Wydawnictwo PEN, Warszawa 1991.

Iłowiecki M., Krzywe zwierciadło. O manipulacji w mediach, Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej „Gaudium”, Lublin 2003.

Kamińska-Szmaj I., Co to jest kultura polityczna?, [w:] Język polityki a współczesna kultura polityczna, Język a kultura, t. 11, red. J. Anusiewicz, B. Siciński, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1994, s. 9–14.

Kamińska-Szmaj I., Komunikacja polityczna – język, styl, dyskurs, [w:] Style współczesnej polszczyzny. Przewodnik po stylistyce polskiej, red. E. Malinowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Universitas, Kraków 2013, s. 407–465.

Kamińska-Szmaj I., Słowa na wolności: język polityki po 1989 roku, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław 2001.

Opozycja małopolska w dokumentach 1976–1980, wybór i oprac. A. Roliński, Fundacja Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, Kraków 2003.

Puzynina J., Słowo – wartość – kultura, TN KUL, Lublin 1997.

Stanisław Pyjas – nieszczęśliwy wypadek czy morderstwo?, z komentarzem historyka, prof. A. Paczkowskiego; audycja z cyklu Dźwiękowy przewodnik po najnowszej historii Polski, PR, 15.04.1997, http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/837672, Stanislaw-Pyjas-nieszczesliwy- wypadek-czy-morderstwo [dostęp: 16.04.2016].

Suska D., Frazeologia w dyskursie politycznym po 1989 roku (wybrane zagadnienia), [w:] Paremie narodów słowiańskich VI, red. L. Mrověcová, Ostrava 2012, s. 241–252.

Wojtak M., Analiza gatunków prasowych. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008.

Zimny R., Nowak P., Słownik polszczyzny politycznej po roku 1989, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

First Page

115

Last Page

132

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.