•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Telewizja jako narzędzie propagandy politycznej

Abstract

The objective of the article is to analyze the persuasive potential of television, which makes it a useful tool of political propaganda. The starting point is a quantitative and qualitative analysis of the materials broadcast on the public television TVP Info on 10.04.2016, the 6th anniversary of the Smolensk airplane crash. It allows for the identification of specific tools of manipulation used by the broadcaster to shape the public opinion (i.a. gatekeeping, framing, emotionalization of the message), as well as the factors that determine the usefulness of television in political propaganda activities, namely: coverage, accessibility, audio-visual nature and the possibility of controlling the message. The audio-visual nature is especially important in this regard. Because of it, persuasion in television is not based on the exchange of arguments and thoughts and therefore not on the logos, but to a large extent on manipulation through images and symbols, and therefore on the rhetorical pathos. The image simplifies reality, it is suggestive (it transmits information in a direct way, does not leave much room for nuance), it gives the illusion of realism (it creates a belief about the authenticity of the presented event), and removes the variety of cognitive authorities (on the television the image itself is the authority).

Polish Abstract

-

Keywords

television, persuasion, manipulation, propaganda, politics, gatekeeping

References

Arystoteles, Retoryka. Retoryka dla Aleksandra, tłum. H. Podbielski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Barańczak S., Słowo, perswazja, kultura masowa, „Twórczość” 1975, nr 7, s. 44–59.

Barthes R., The Responsibility of Forms. Critical Essays on Music, Art, and Representation, Hill and Wang, New York 1985.

Bourdieu P., O telewizji. Panowanie dziennikarstwa, przeł. K. Sztandar-Sztanderska, A. Ziółkowska, red. M. Jacyno, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Bralczyk J., Manipulacja językowa, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Universitas, Kraków 2004, s. 244–250.

Cwalina W., Falkowski A., Marketing polityczny. Perspektywa psychologiczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Czuba K., Media i władza, Ad Astra, Warszawa 1995.

Czwarta władza? Jak polskie media wpływają na opinię publiczną, red. W. Nentwig, Oficyna Wydawnicza „Głos Wielkopolski”, Poznań 1995.

Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo UWr, Wrocław 1999.

Dobek-Ostrowska B., Media masowe i aktorzy polityczni w świetle studiów nad komunikowaniem politycznym, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2004.

Eco U., Semiologia życia codziennego, przeł. J. Ugniewska, P. Salwa, Czytelnik, Warszawa 1999.

Fortuna P., Psychologiczne mechanizmy obrony przed perswazyjnym wpływem telewizji, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2007.

Garret T., Manipulacja a środki masowego przekazu, „Concilium” 1–0 1971, s. 248–253.

Grzegorczykowa R., Problem funkcji języka i tekstu w świetle teorii aktów mowy, [w:] Język a kultura, t. 4: Funkcje języka i wypowiedzi, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wydawnictwo „Wiedza o Kulturze”, Wrocław 1991, s. 11–28.

Kamińska-Szmaj I., Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć, [w:] Manipulacja w języku, red. P. Krzyżanowski, P. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004, s. 13–27.

Karnowski M., Mistewicz E., Anatomia władzy. Mistewicz kontra Karnowski, Czerwone i Czarne, Warszawa 2010.

McLuhan M., Zrozumieć media: przedłużenie człowieka, przeł. N. Szczucka, Wydawnictwa Naukowo- Techniczne, Warszawa 2005.

Mills C.W., Elita władzy, oprac. i red. I. Rafelski, Książka i Wiedza, Warszawa 1961.

Mrozowski M., Media masowe. Władza, rozrywka, biznes, Wydawnictwo Aspra-Jr, Warszawa 2001.

Nowak P., Retoryka a propaganda polityczna, [w:] Retoryka, red. M. Barłowska, A. Budzyńska- -Daca, P. Wilczek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, s. 207–226.

Petty R.E., Cacioppo J.T., The Elaboration Likelihood Model of Persuasion, [w:] Advances in Experimental Social Psychology, Vol. 19, (red.) L. Berkowitz, Academic Press, New York 1986, s.123–205.

Petty R.E., Priester J.R., Mass-media Attitude Change. Implications of the Elaboration Likelihood Model of Persuasion, [w:] Media effects: Advances in Theory and Research, (red.) J. Bryant, D. Zillmann, Erlbaum, Hillsdale, New York 1994, s. 91–122.

Pratkanis A., Aronson E., Wiek propagandy. Używanie i nadużywanie perswazji na co dzień, przeł. J. Radzicki, M. Szuster, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Puzynina J., Język wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.

Roberts D.F., Macoby N., Effects of mass communication, [w:] Handbook of social psychology (Vol. 2), (red.) G. Lindzey, E. Aronson, Random House, New York 1985, s. 539–598.

Różycka M., Panowanie – czy władza – mediów?, [w:] Władza mediów, red. W. Piątkowska-Stepaniak, A. Drosik, Wydawnictwo UO, Opole 2010, s. 49–66.

Sartori G., Homo videns, przeł. J. Uszyński, Telewizja Polska S.A., Warszawa 2005.

Shanto I., Kinder D.B., News that Matters. Television and American Opinion, University of Chicago Press, Chicago 1987.

Sternberg R.J., Psychologia poznawcza, przeł. E. Czerniawska, A. Matczak, Warszawa 2001.

Thomson O., Historia propagandy, przeł. S. Głąbiński, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 2001.

Tokarz T., Obraz jako narzędzie propagandy politycznej, [w:] Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań, red. A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2007, s. 332–343.

Wasilewski J., Skibiński A., Prowadzeni słowami. Retoryka motywacji w komunikacji publicznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

Władza mediów, red. W. Piątkowska-Stepaniak, A. Drosik, Wydawnictwo UO, Opole 2010.

Żórawski K., Długi stół. Skrypt dla dziennikarzy programów informacyjnych, Telewizja Polska S.A., Warszawa 2004.

First Page

133

Last Page

158

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.