•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Obraz wartości PR L w komiksie Henryka Jerzego Chmielewskiego Tytus, Romek i A’Tomek (analiza ksiąg z lat 1966–1987)

Abstract

Author analyses a popular comic book series by H.J. Chmielewski, Tytus, Romek & A’Tomek (book from 1966–1987) and tries to reconstruct a propagandist vision of the Polish Peoples Republic’s reality. The main research tool is a content analysis of book, using knowledge of the political history of Poland and the world (1945–1989), social and mass communication context, history of media in Poland and rhetorics. Author describes the results, in relation to book by sociologist, Hanna Świda-Ziemba: The youth of Polish People’s Republic.

Polish Abstract

-

Keywords

Polish People’s Republic, political history, history of media, propaganda, comic book, rhetoric

References

Bralczyk J., O języku propagandy i polityki, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2007.

Chmielewski H.J., Tytus zlustrowany. Autobiografia na tle historii komiksu pt. „Tytus, Romek i A’Tomek”, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, Opole 2006.

Czelakowska A., Kilka uwag o aktach językowego znieważania, „Język Polski” 2006, nr 1, s. 20–26.

Dobek-Ostrowska B., Fras J., Ociepka B., Teoria i praktyka propagandy, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1997.

Dobrzyńska Teresa, Mówiąc przenośnie… Studia o metaforze, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 1994.

Garczyński S., Anatomia komizmu, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1986.

Gorbaczow M., Przebudowa i nowe myślenie dla naszego kraju i całego świata, przeł. A. Kurkus, J. Malczyk, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1989.

Habrajska G., Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2005, t. 7, cz. 2, s. 91–125.

Historia polityczna świata XX wieku. 1945–2000, red. M. Bankowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.

Mazur M., Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956–1980. Model analityczno-koncepcyjny, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003.

Ożóg K., Język w służbie polityki, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2004.

Sołżenicyn A., Archipelag Gułag, przeł. J.M. Pomianowski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.

Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944–1991, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2011.

Świda-Ziemba H., Młodzież PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2010.

First Page

159

Last Page

180

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.