•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Gdy słowa stają się bronią: media w Rwandzie w latach 1990–2016

Abstract

A free media is crucial for a functioning democracy, but if not truly free, paves the way for manipulation of views, thus cannot to bring democratic changes. Rwandan media played important role before and during the extermination and after this tragedy. Political elites used the Rwandan media like a weapon of words – they demonized Tutsi ethnic population group and aligned with the government spreads hate. Also after the slaughter opposite media were being brutally suppressed, journalists were killed and because of that some of newspapers stopped publication. This article presents the role of the Rwandan media over the period 1990–2016.

Polish Abstract

-

Keywords

media, genocide, freedom of speech, weapon of words

References

Appel a la conscience des Bahutu, „Kangura” 1990, nr 6, https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/ handle/2152/9315/unictr_kangura_006a.pdf [dostęp: 10.20.2016].

Bauman Z., Nowoczesność i Zagłada, przeł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2009.

Bieniek K., Neveragain! Problematyzacja kwestii ludobójstwa w Ruandzie w 1994 roku, [w:] Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, red. B. Machul- -Telus, U. Markowska-Manista, L. Nijakowski, przeł. A. Wołk-Łaniewska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 181–198.

Boyd A., Dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, przeł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.

Bralczyk J., Wasilewski J., Język w mediach. Medialność języka, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, wyd. 4 popr., Universitas, Kraków 2010, s. 379–401.

Case No. ICTR-99-52-T, The Prosecutor versus Ferdinand Nahimana et al., http://unictr.unmict.org/sites/unictr.org/files/case-documents/ictr-99-52/trial-judgements/en/031203.pdf [dostęp: 10.09.2016].

Des Forges A., “Leave None to Tell the Story”. Genocide in Rwanda, Human Rights Watch, New York 1999.

Fargier J.-P., Anioł obrazu cyfrowego. Czy Mallarmé wymyślił wideo?, przeł. I. Ostaszewska, [w:] Pejzaże audiowizualne. Telewizja – wideo – komputer, red. A. Gwóźdź, Universitas, Kraków 1997.

Freyer J., Appeal to the Bahutu Conscience (With the Hutu Ten Commandments), http://www.rwandafile.com/Kangura/k06a.html [dostęp: 15.05.2016].

Goban-Klas T., Granice wolności mediów. Wolność mediów – od kogo i od czego?, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, wyd. 4 popr., Universitas, Kraków 2010, s. 543–556.

Goban-Klas T., Media i terroryści: czy zastraszą nas na śmierć?, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Hatzfeld J., Sezon maczet, przeł. J. Giszczak, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2012.

International Criminal Tribunal for Rwanda, Nahimana et al. (Media case) (ICTR-99-52), 28.11.2007, http://unictr.unmict.org/en/cases/ictr-99-52 [dostęp: 10.09.2016].

Jagielski W., Paul Kagame – dobry tyran z Rwandy, http://konflikty.wp.pl/kat,1020235,title,Paul- -Kagame-dobry-tyran-z-Rwandy,wid,15998253,wiadomosc.html?ticaid.118859&_ticrsn.3 [dostęp: 12.08.2016].

Kołakowski L., Moje słuszne poglądy na wszystko, Wydawnictwo Znak, Kraków 1999.

Konarski M., Media a ludobójstwo w Rwandzie w 1994 r., http://www.psz.pl/116-bezpieczenstwo/ media-a-ludobojstwo-w-rwandzie-w-1994-r [dostęp: 20.08.2016].

Kozłowska A., Trybunały Gacaca – rwandyjska forma rozliczania się z ludobójstwem, „Polityka & Bezpieczeństwo” 2013, nr 2, s. 1–21.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, przeł. T. Krzeszowski, PIW, Warszawa 1988.

Łysak T., Trauma – od genealogii pojęcia do studiów nad traumą, [w:] tenże, Antologia studiów nad traumą, Univesitas, Kraków 2016, s. 5–30.

Midlarsky M., Ludobójstwo w XX wieku, przeł. B. Wojciechowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Mikułowski-Pomorski J., Nęcki Z., Komunikowanie skuteczne?, Ośrodek Badań Prasoznawczych RSW „Prasa–Książka–Ruch”, Kraków 1983.

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Universitas, Kraków 2002.

Reginia-Zacharski J., Rwanda. Wojna i ludobójstwo, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Rurangwa R., Ocalony. Ludobójstwo w Rwandzie, przeł. M. Deckert, Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, Radom 2009.

Sundaram A., Złe wieści. Ostatni niezależni dziennikarze w Rwandzie, przeł. I. Noszczyk, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2016.

Szpak A., Odpowiedzialność mediów za ludobójstwo na przykładzie orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Karnego ds. Zbrodni w Rwandzie w sprawie Nahimana, Barayagwiza, Ngeze, [w:] Etyka w mediach. Nowe media – stare idee, red. W. Machura, Wydawnictwo Naukowe SCRIPTORIUM, Poznań–Opole 2010, s.111–122.

Tochman W., Dzisiaj narysujemy śmierć, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2010.

Welzer H., Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów, przeł. M. Kurkowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2010.

Zimbardo P., Słowo wstępne do Krwawy cień genocydu. Interdyscyplinarne studia nad ludobójstwem, red. B. Machul-Telus, U. Markowska-Manista, L. Nijakowski, przeł. A. Wołk-Łaniewska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011, s. 11–16.

First Page

199

Last Page

212

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.