•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Zastosowanie wybranych aplikacji internetowych w dziennikarstwie danych – analiza porównawcza

Abstract

Media convergence and multimediality of message brought about a situation where journalists and editors of the content posted on the Internet are more and more frequently required to acquire the skills which have never been necessary for them before. It often forces them to become acquainted with professional software and information technology. On the other hand, availability of different databases and Internet applications provides journalists with possibilities of gathering, processing and visualization of data unheard of to date.

The objective of the paper was a comparative analysis of selected Web applications generating interactive maps, data charts and diagrams, that may be useful in journalist’s everyday work, in the browser in an automatic way.

The conducted research allows concluding that the tested applications may be applied in Internet, citizen or data journalism, that is wherever the concise and attractive form of data visualization is of primary importance.

Polish Abstract

-

Keywords

interactive data charts, online journalism, internet applications

References

Bocheńska K., Cyber dziennikarstwo, http://akademiaumiejetnosci.com/documents/cyberdziennikarstwo. pdf [dostęp: 26.01.2016].

Chyliński M., Framing w procesie zarządzania informacją w dziennikarstwie, „Zarządzanie w Kulturze” 2013, nr 1 (14), s. 83–97.

Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza SA, Warszawa 2000.

Flasiński K., Urządzenia mobilne – szanse i zagrożenia dla dziennikarstwa, [w:] Kultura – media – etyka. Media w perspektywie etycznej i kulturowej w kontekście rewolucji teleinformatycznej, red. P. Pawlak, W. Strzelecki, C. Morais, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2013, s. 193–208.

Gluza R., Newsy z Excela, „Press” 2013, nr 9, s. 36–39.

Głowacki B., Internet jako źródło informacji dla dziennikarza – mijanie się z prawdą a etyka dziennikarska, „Studia Medioznawcze” 2015, nr 1 (60), s. 21–32.

Hellmann T.D., Maurer F., Rule-based exploratory testing of graphical user interfaces, “In Agile Conference (AGILE)” 2011 (s. 107–116), IEEE Computer Society.

Hofman I., Perspektywy rozwoju czytelnictwa prasy on-line, [w:] Media Studies. Refleksja nad stanem obecnym, red. K. Stępniak, M. Rajewski, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 235–248.

Kaczmarczyk M., Wykorzystanie nowych technologii informatycznych w pracy redakcji prasowej, „Nowe Media” 2011, nr 2, s. 99–112.

Król K., Data presentation on the map in Google Charts and jQuery JavaScript technologies, „Geomatics, Landmanagement and Landscape” 2016, nr 2, s. 91–106.

Król K., Prus B., The comparative analysis of selected interactive data presentation techniques on the example of the land use structure in the commune of Tomice, „Polish Cartographical Review” 2016, nr 3 (48), s. 115–127, DOI: https://doi.org/10.1515/pcr-2016-0009.

Laskowska M., Dziennikarstwo internetowe w Polsce, [w]: Media – czwarta władza, t. 3, cz. 1, red. J. Sobczak, W. Machura, Wydawnictwo Scriptorium, Opole 2011, s. 151–160.

Mikosz J., Internet w pracy dziennikarza prasowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2009, nr 12, s. 417–429.

Olechnicki K., Antropolgia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych, Oficyna Naukowa, Warszawa 2003.

Olszański L., Dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Płaneta P., Infografika w prasie: między przejrzystą informacją a jałową estetyzacją, [w:] Komunikacja wizualna w prasie i mediach elektronicznych, red. K. Wolny-Zmorzyński i inni, Poltext, Warszawa 2013.

Podgórski F., Dziennikarstwo obywatelskie: aktywność, która łączy, „Biuletyn EBIB” 2007, nr 7 (88), http://www.ebib.info/2010/88/a.php?podgorski [dostęp: 17.10.2016].

Podkański W., Siła rynku, „Press” 2007, nr 10, s. 68.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), Dz. U. 2007 nr 251 poz. 1885.

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badan statystycznych z lat 2011–2015, Główny Urząd Statystyczny w Szczecinie, 2015.

Staniewicz M., Dziennikarstwo on-line, [w:] Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, red. Z. Bauer, E. Chudziński, TAiWPN Universitas, Kraków 2008, s. 429–443.

Szews P., Liczby, dane i statystyki w dziennikarstwie internetowym, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2014, nr 1 (23), s. 247–263.

Szynol A., Multimedialny kombajn – status współczesnego dziennikarza, „Gospodarka, Rynek, Edukacja” 2014, nr 3 (15), s. 21–29.

Wiecha-Kartowska E., SEO-copywriting – dziennikarstwo XXI wieku?, [w:] Media XXI wieku. Studia interdyscyplinarne, red. A. Momot, A. Drabina, Stowarzyszenie Młodych Twórców „Kontrast”, Wydawnictwo Stowarzyszenie Młodych Twórców „Kontrast” Wrocław 2016, s. 39–54.

Zieliński P., Praca na wielu frontach, „Press” 2012, nr 6, s. 65.

First Page

235

Last Page

252

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.