•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Jan Gadomski – redaktor „Gazety Polskiej” w świetle nowych źródeł

Abstract

The existing biographical knowledge concerning Jan Gadomski in many cases turned out to be incorrect or inaccurate. Query in the archives allowed for new arrangements to be made. The article presents unknown biographical issues connected to the editor of “GazetaPolska”, analyse the authorship of the drama titled Larik and tracks Gadomski’s relationship with Maria Konopnicka. It recreates thespecificity of Warsaw intellectual elite at the turn of 19th and 20th century.

Polish Abstract

-

Keywords

Gadomski Jan, journalism XIX century

References

Albrecht-Szymanowska W., Gadomski Jan, [w:] Dawni pisarze polscy od początków piśmiennictwa do Młodej Polski, red. J. Maciejewski, t. 1, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2000, s. 306.

Bobrowska B., Jan Gadomski – redaktor nowoczesny, [w:] Warszawa pozytywistów, Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, red. J. Kulczycka-Saloni, E. Ihnatowicz, Warszawa 1992, s. 26–29.

Budrewicz T., Jan Gadomski, [w:] Słownik biograficzny historii Polski, t. 1, red. J. Chodera, F. Kiryk, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2005, s. 422.

Budrewicz T., Konopnicka. Szkice krytycznoliterackie, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.

Dybizbański M., Awantura o „Larika”, „Kwartalnik Opolski” 2009, nr 2–3, s. 25–40.

Dybizbański M., „Larik” Jana Gadomskiego – pozytywistyczna starość „Irydiona”, [w:] Starość. Doświadczenie egzystencjalne. Temat literacki. Metafora kultury, red. J. Ławski i inni, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 235–244.

Gadomski Jan, [w:] Bibliografia Literatury Polskiej, Nowy Korbut, red. Z. Szweykowski, J. Maciejewski, t. 14, PIW, Warszawa 1973, s. 9–11.

Hahn W., W sprawie autorstwa „Larika”, „Ruch Literacki” 1934, z. 4, s. 127–128.

Hertz P., Zbiór poetów polskich XIX w., PIW, Warszawa 1975, t. 6.

Konopnicka M., Korespondencja, t. 1, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa 1971.

Konopnicka M., Listy, M. Arct, Warszawa 1893.

Konopnicka M., Listy do Ignacego Wasiłowskiego, oprac. J. Nowak, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2005.

Konopnicka M., Listy do synów i córek, oprac. L. Magnone, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2010.

Korbut G., Jeszcze o autorstwie „Larika”, „Ruch Literacki” 1934, z. 5, s. 160.

Korespondencja Józefa Ignacego Kraszewskiego, rps Biblioteka Jagiellońska, sygn. 6502, t. 4.

Kozłowski S., Jan Gadomski jako literat, „Gazeta Polska” 1906, nr 287, s. 2.

Krzywicki L., Na marginesie starej fotografii, „Niepodległość” 1931, t. 3, z. 1, s. 221.

Krzywicki L., Wspomnienia, t. 3, Czytelnik, Warszawa 1959.

Magnuszewski J., Nieznana korespondencja Marii Konopnickiej z Jarosławem Vrchlickim, „Pamiętnik Literacki” 1950, z. 2, s. 551–557.

Matuszewski I., Jan Gadomski, „Tygodnik Ilustrowany” 1906, nr 42, s. 931.

Michalik J., Jan Gadomski (1859–1906), [w:] Obraz literatury polskiej, seria 4, Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, t. 4, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971, s. 473–481.

Nadolski A., Pani Chłodna (opowieść o warszawskiej ulicy), Bellona, Warszawa 2008.

Pamięci Jana Gadomskiego – koledzy, red. Z. Dębicki, Biblioteka Dzieł Wyborowych, Warszawa 1907.

Pigoń S., Gadomski Jan, [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 7, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków–Wrocław 1948, s. 199–200.

Po katastrofie, „Gazeta Polska” 1900, nr 160, s. 2.

Procesy polityczne w Królestwie Polskim. Materiały do historii ruchu rewolucyjnego w Królestwie Polskim, Wydawnictwo Materiałów do Ruchu Rewolucyjnego w Królestwie Polskim, Kraków 1907.

Przewodnik warszawski informacyjno-adresowy na rok 1870, ułożył i wydał W. Dzierżanowski, Warszawa 1870.

Rozstrzygnięcie konkursu imienia Wojciecha Bogusławskiego, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” 1886, nr 126, s. 1–2.

Rybicki Stanisław, Jan Gadomski – nieznany poeta-powstaniec poległy w 1863 r., Wende i s-ka, Warszawa 1917.

Samborska-Kukuć D., Od Puttkamerów do Konopnickich. Rewizje i rekonstrukcje biograficzne, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa 2016.

Sienkiewicz H., List do Adolfa Święcickiego, „Kurier Warszawski” 1906, nr 330, s. 10–11.

Słomczyńska J., Maria Konopnicka. Życie i twórczość, Poligrafika, Łódź 1946.

Sołtysik M., Śmierć w obronie adwokata Dębskiego, „Palestra” 2009, nr 1–2, s. 126–131.

Spytkowski J., Legenda o współautorstwie Konopnickiej z Gadomskim, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie” 1959, z. 3, s. 171–187.

USC Płock, w: Archiwum Państwowe w Płocku, sygn. 50/357/0.

USC Warszawa/Nawiedzenia NMP, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 160/D.

USC Warszawa/św. Andrzeja, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 159/D.

USC Warszawa/św. Krzyża, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 158/D.

USC Warszawa/św. Trójcy, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 196/D.

USC Warszawa/Wszystkich Świętych, w: Archiwum Państwowe w Warszawie, sygn. 1219/D.

Zabójstwo redaktora Gadomskiego, „Kurier Warszawski” 1906, nr 280, s. 2.

Zawialska M., „Świt” Marii Konopnickiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa 1978.

Z ostatniej chwili. Straszna katastrofa, „Gazeta Polska” 1900, nr 159, s. 3.

Żeromska M., Wspomnień ciąg dalszy, Czytelnik, Warszawa 1994.

First Page

253

Last Page

268

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.