•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Na drodze do dyktatury. Polityka i propaganda Republiki Weimarskiej w prasie niemieckiej i polskiej w Niemczech do roku 1933

Abstract

The article discusses the Polish-German relations in the press during the Weimar Republic.

Polish Abstract

-

Keywords

the Weimar Republic, the press, the Polish-German relations

References

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 4500: [Niemcy. Raporty] Konsulatu [RP We] Wrocławiu [O sytuacji gospodarczej i politycznej na Dolnym Śląsku i o sprawach polsko-niemieckich, wydawnictwa,] Wydział Zachodni [(3N)] N. 99, 1928 rok.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 4502: Ministerstwo Spraw Zagranicznych – Departament polityczno-ekonomiczny. Wydział Zachodni [(3N)] Niemcy. Raporty Poselstwa RP w Berlinie: O sytuacji politycznej, gospodarczej Niemiec i ich stosunkach z zagranicą, też z Polską, t. 2, 1932–1934.

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 4778: Niemcy. Ośrodki polskie – położenie Polaków w Niemczech. Memoriały (1933).

Archiwum Akt Nowych w Warszawie, 4779: Niemcy. Ośrodki polskie (położenie Polaków – działalność organizacji polskich w Niemczech, antypolska działalność władz. Raporty placówek polskich w Niemczech, korespondencja, wycinki prasowe), t. 1, 1935–1936.

Arendt H., Korzenie totalitaryzmu, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

Bała P., Wielomski A., Carl Schmitt a Konstytucja Rzeczpospolitej polskiej. Studium przypadku ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego – rola prezydenta RP, Klub Zachowawczo-Monarchistyczny, Warszawa 2008.

Becker M., Ideologiegeleitete Dikaturen in Deutschland, Forum Junge Politikwissenschaft, Band 18, BouvierVerlag, Bonn 2009.

Friedrich C., Brzeziński Z., Totalitarianism dictatorship and autocracy, Harvard University Press, Cambridge 1956.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Kielmansegg P., Die Grammatik der Freiheit. Acht Versuche über den demokratischen Verfassungsstaat, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2013.

Linz J., Totalitäre und autoritäre Regime, Potsdamer Textbücher, Bd 4, WeltTrends e.V., Potsdam 2009.

Neumann F., Demokratischer und Autoritärer Staat. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt am Main 1967.

Seymour-Ure C., The political Impact of Mass Media, Constable, London 1974.

Weber M., Gospodarka i społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

First Page

27

Last Page

41

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.