•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Werbalna i pozawerbalna dyktatura „wrednych ludzi” w procesie komunikacji

Abstract

Presented topic includes following issues: 1) hidden dictatorship of the attitudes of ‘nasty people’ (‘diminishers’) and its influence on social relations; 2) strategies of depreciation that are used by ‘nasty people” (sowing incertitude, projections, generalizations, adjudications, psycho manipulations, hidden attacks, conflicting signals, provocations, creating illusory situations without exit); 3) verbal and extraverbal manifestations of the archetypes of ‘tormentor/victim’, ‘hunter/ hunted’, ‘attack/escape’ within the activity of ‘nasty people’; 4) long-term violation of the rules of symbolic interactionism by ‘diminishers’.

In terms of methodological contexts there are taken mainly concepts of Jay Carter, Eric Berne, Herbert Blumer and Jean Baudrillard. Among historical contexts there is reference to the concept of neurotic personality (Freud, Horney) within the anthropological framework of seduction attitudes and communication play of evident/hidden. The analysis is proceeded on a set of artifacts that constitute oppressive ‘daily practices’.

Keywords

propaganda, dictatorship, psychology, cognitivism, social communication, Blumer, Carter, Berne, Baudrillard

References

Baudrillard J., O uwodzeniu, przekł. J. Margański, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2005.

Berne E., Dzień dobry… i co dalej?, przeł. M. Karpiński, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003.

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, przekł. P. Izdebski, wyd. 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Blumer H., Interakcjonizm symboliczny. Perspektywa i metoda, przekł. G. Woroniecka, Zakład Wydawniczy „Nomos”, Kraków 2007.

Bourdieu P., Rozum praktyczny. O teorii działania, przekł. J. Stryjczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009.

Carter J., Wredni ludzie, przekł. J. Kotlicka, Jacek Santorski & Co. Agencja Wydawnicza System, Warszawa 1993.

Foucault M., Porządek dyskursu. Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France 2 grudnia 1970, przekł. M. Kozłowski, Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria”, Gdańsk 2002.

Freud Z., Kultura jako źródło cierpień, przekł. J. Prokopiuk, oprac. R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warszawa 1995.

Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, przekł. H. Grzegołowska, wyd. 2, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982.

Horney K., Nowe drogi w psychoanalizie, przekł. K. Mudyń, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.

Plessner H., Pytanie o conditio humana. Wybór pism, wybór, wstęp, oprac. Z. Krasnodębski, przekł. M. Łukaszewicz, Z. Krasnodębski, A. Załuska, PIW, Warszawa 1988.

Sikorski W., Gesty zamiast słów. Psychologia i trening komunikacji niewerbalnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Ślósarska J., Łapacze snów. Ponowoczesne kody spójności kulturowej, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2012.

Ślósarska J., Skrypty losu, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2015.

Turner V., Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działania w społeczeństwie, przekł. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.

Voltaire, Traité sur la Tolérance, s.n. (édition originale), Genève, 1763, https://fr.wikisource.org/wiki/ Livre:Voltaire_-_Trait%C3%A9_sur_la_tol%C3%A9 rance_1763.djvu [dostęp: 12.04.2016].

Wiśniewski R., Słowo wstępne, [w:] Prawda i uczciwość w życiu publicznym. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 8–9 listopada 2013 roku, red. R. Wiśniewski, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2014, s. 5–10.

Wokół psychomanipulacji, red. E. Zdankiewicz-Ścigała, T. Maruszewski, Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej „Academica”, Warszawa 2003.

Wolter, Traktat o tolerancji napisany z powodu śmierci Jana Calasa, przekł. Z. Ryłko, A. Sowiński, PIW, Warszawa 1956.

First Page

55

Last Page

68

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.