•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Kruszenie muru. O wpływie niezależnych ośrodków informacyjnych i wydawniczych na politykę kulturalną PRL

Abstract

The author of the article reminds us about the most important phases of the fight for freedom of speech in Poland between 1945 and 1989, during the time when the country was under Soviet influence. It indicates a broad public support of the activities of Radio Free Europe, which broadcast its programmes from Munich as well as support for various independent artistic and publishing initiatives in the country during that time. It also indicates the influence of independent information and cultural hubs on those media that were organised in a central doctrine according to marksist-leninist rules.

Polish Abstract

-

Keywords

The Polish Section of Radio Free Europe, independent culture in People’s Republic of Poland, „second circulation” publishing in Peoples Republic of Poland, the social role of the independent media

References

Barańczak S., Fasada i tyły, „Puls” 1977, nr 2, s. 11.

Goban-Klas T., Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Kaliski B., Kurierzy wolnego słowa (Paryż–Praga–Warszawa 1968–1970), Instytut Historii PAN, Warszawa 2014.

Kamińska J. [właśc. Chojnacki W., Chojnacki W.], Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce 13XII1981–VI 1986, Éditions Spotkania, Paryż 1988.

Koniec kultury PRL-u (dyskusja), „Kultura Niezależna” 1984, nr 2, s. 30–31.

Kunczik M., Zipfel A., Wprowadzenie do nauki o dziennikarstwie i komunikowaniu, przeł. J. Łoziński, W. Łukowski, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2000.

Nowak-Jeziorański J., Strategia i taktyka Radia Wolna Europa, [w:] Fakty, wydarzenia, opinie, Czytelnik, Warszawa 2001.

Nowak-Jeziorański J., Wojna w eterze, Znak, Kraków 2006.

Tatarowski K.W., Bariery komunikacyjne i ich rola w dyskursie społecznym w Polsce przed 1989 rokiem, [w]: Komunikatywizm – przyszłość nauki XXI wieku, red. G. Habrajska, Primum Verbum, Łódź 2016, s. 309–320.

Tatarowski K.W., Literatura i pisarze w programie Rozgłośni Polskiej Radio Wolna Europa, Universitas, Kraków 2005.

Zięba M., Koniec leżenia brzuchem do góry, „Rzeczpospolita Plus Minus” 2016, nr 22, 28–29.05, s.12.

First Page

85

Last Page

93

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.