•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Propaganda i rzeczywistość nazistowska widziana oczami dziecka w powieści Johna Boyne’a Chłopiec w pasiastej piżamie

Abstract

The aim of the article is to present the Nazi reality and its propaganda as seen through the eyes of Bruno – the hero of the novel John Boyne’s The Boy in the Striped Pyjamas. The narrative shown from the perspective of a child reveals, in a unique way, the mechanics of demagogy and manipulation used by the Nazi propaganda. The symbolic fence between Bruno, the son of the concentration camp commandant, and a Jewish boy of the same age named Schmul, becomes the main theme of the novel. The story of the novel reveals the entanglement of the children in the workings of the history. Such a story construction is a starting point for the author of the article for the analysis of the complexity of propaganda measures and their influence on a young person, mainly in the affective, intellectual and social dimensions. The analysis involves not only the linguistic layer of the novel, but also the topography of the place and the characteristic use of Nazi symbols.

Polish Abstract

-

Keywords

Nazi propaganda, concentration camp, fence, racial identity, Jew, perpetrator, victim

References

Baran S.J., Davis D.K., Teorie komunikowania masowego, przeł. A. Sadza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

Boyne J., Chłopiec w pasiastej piżamie, przeł. P. Łopatka, Wydawnictwo Replika, Zakrzewo 2013.

Cieślar P., Operacje i techniki operacyjne, Wydawnictwo AON, Warszawa 2009.

Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Doob L., Public Opinion and Propaganda, Cresset Press, London 1949.

Grzegorzewski K., „Judenfrage”. Retoryczny obraz propagandy antysemickiej w III Rzeszy (na przykładzie publicznych wypowiedzi Adolfa Hitlera i innych polityków NSDAP w latach 1933–1945), „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2011, nr 14, s. 141–153.

Karwat M., Sztuka manipulacji politycznej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

Kossecki J., Totalna wojna informacyjna XX wieku a II RP, Wydawnictwo WSP, Kielce 1997.

Lasswell H.D., Propaganda Technique in the World War, Alfred A. Knopf, New York 1927.

Mazur M., Propagandowy obraz świata. Polityczne kampanie prasowe w PRL 1956–1980, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2003.

Ostrowski M., Literatura obozowa w jej funkcji „oral history” a propaganda PRL, Wydawnictwo Primum Verbum, Łódź 2013.

Patrick B.A., 10 przykazań propagandy, przekł. J. Sugiero, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2015.

Szulczewski M., Propaganda polityczna. Zarys problematyki teoretycznej, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 1972.

Szymanowski M., Wartości narodowe w komunistycznej propagandzie Czechosłowacji, Polski i Węgier w prasie lat 1949–1953, Księgarnia Akademicka, Kraków 2010.

Welch D., The Third Reich. Politics and Propaganda, Routledge, London, New York 1995.

First Page

107

Last Page

114

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.