•  
  •  
 

Abstract

When seeking original forms of expression, contemporary commercials often reach for the achievements of film making. That is reflected in references to the conventions of certain film genres, and the references to particular films. The goal of the article was to present selected examples of the relationships between commercials and film, which can be found in car manufacturer advertising campaigns (Toyota, BMW, and Mercedes-Benz). The analysis of the gathered study material enabled me to identify two forms of quasi-film commercials: a TV spot and a short film.

Keywords

commercial, film, quasi-film, commercial series, spot

References

Aronson E., Wilson T.D., Akert R.M., “Psychologia społeczna. Serce i umysł”, transl. by A. Brzezińska, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznan 1997.

Bronowicz M., “Komunikacja wizualna: Public relations. Reklama. Branding”, Wydawnictwo Astrum, Wroclaw 2014.

“Bohaterowie ‘Powrotu do przyszłości’ reklamują Toyotę Mirai (wideo)”, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/bohaterowie-powrotu-do-przyszlosci-reklamuja-toyote-mirai-wideo [accessed on: 14.02.2017].

“Bond. James Bond. Licencja na reklamowanie”, http://wyborcza.pl/1,76842,12742176,Bond__James_Bond__Licencja_na_reklamowanie.html [accessed on: 13.02.2017].

Czubała A., Jonas A., Smoleń T., Wiktor J.W., “Marketing usług”, Wolters Kluwer Polska, Warsaw 2012.

Fog K., Budtz Ch., Munch P., Blanchette S., “Storytelling – narracja w reklamie i biznesie”, transl. by J. Wasilewski, B. Brach, Saatchi&Saatchi, Warsaw 2011.

Golka M., “Świat reklamy”, Agencja Badawczo-Promocyjna ARTIA, Warsaw 1994.

Janiszewska K., Korsak R., Kwarciak B., Lewiński P., Lisowska-Magdziarz M., Nierenberg B., Nowińska E., Zimny R., “Wiedza o reklamie. Od pomysłu do efektu”, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warsaw–Bielsko-Biała 2009.

Johnson D.J., “Advertising Today”, Science Research Associates, Chicago 1978.

Kaczałek W., “Clive Owen – zawodowiec w BMW”, http://autokult.pl/3337,clive-owen-zawodowiec-w-bmw,all [accessed on: 14.02.2017].

Kall J., “Reklama”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warsaw 2002.

Lewiński P.H., “Retoryka reklamy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 1999.

Orzeł W., “Rola narracji storytellingowej w reklamie”, http://marketerplus.pl/teksty/artykuly/rola-narracji-storytellingowej-w-reklamie/ [accessed on: 12.02.2017].

Ptaszek G., “Rozrywka w służbie reklamy (advertainment), czyli jak uśpić czujność konsumenta”, Naukowy Przegląd Dziennikarski 2015, Issue 4, pp. 62–79.

Tokarz M., “Argumentacja, perswazja, manipulacja”, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdansk 2006.

„Toyota najbardziej wartościową marką motoryzacyjną”, http://www.carter.pl/articles/toyota-najbardziej-wartosciowa-marka-motoryzacyjna.json [accessed on: 10.01.2017].

„Wielkie kino jest w modzie. Reklama Prady przypomina film science fiction Alfreda Hitchcocka”, http://www.zetchilli.pl/Styl-zycia/Moda/Wielkie-kino-jest-w-modzie-Reklama-Prady-przypomina-film-science-fiction-Alfreda-Hitchcocka-2744 [accessed on: 12.02.2017].

First Page

171

Last Page

183

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.