•  
  •  
 

Abstract

„Second circulation publishing”, the broadly defined publishing and cultural movement, independent of the authorities of the PRL and not subject to state censorship, was initiated in the autumn of 1976 by the community which opposed communist party rule in Poland. The author of the article offers a synthesis defining the notion of „second circulation”, indicating its scope of influence and its reach, discussing its significance at the levels of community, cultural and political life, and its influence on the democratic changes in Poland and other Central and East European states in the late-1980s.

Keywords

„second circulation” publishing in the PRL, independent culture in the PRL, journalism in the PRL, press market in the PRL

References

Błażejowska J., “Papierowa rewolucja. Z dziejów drugiego obiegu wydawczego w Polsce 1976–1989/90”, Instytut Pamięci Narodowej, Warsaw 2010.

Dabert D., “Między wizją a spełnieniem. Profile ideowe i artystyczne czasopism literackich w drugim obiegu wydawniczym 1982–1989”, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznan 2014.

Drygalski J., Kwaśniewski J., “(Nie)realny socjalizm”, Piechur, Warsaw 1988, official publication: Warsaw 1992.

Jawłowska A., “Drogi kontrkultury”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1975.

Kamińska J. [W. and W. Chojnacki], “Wprowadzenie” [to:] “Bibliografia publikacji podziemnych w Polsce (13 XII 1981 – V 1976)”, Editions Spotkania, Paris 1988.

“Literatura niezależna i praca podziemna w Rozgłośni Polskiej RWE”, in: „Czas Bibuły 1. Mechanizmy – ludzie – idee”, R. Wróblewski (ed.), Oficyna Wydawnicza Atut, Wroclaw 2013, pp. 23–36.

Nowak L., “Dwie tezy o drugim obiegu”, Obraz 1986, Issue 3.

“Papierem w system. Prasa drugoobiegowa w PRL”, M. Marcinkiewicz, S. Ligarski (eds.), Instytut Pamięci Narodowej, Szczecin 2010.

“Przeciw. Obok. Pomimo. Kultura niezależna w Łodzi w latach 70. i 80. XX wieku”, K.W. Tatarowski, A. Barczyk, R. Nolbrzak (eds.), Dom Literatury, Lodz 2015.

Ryszka F., “Kultura polityczna”, in: idem, “Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne”, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warsaw 1984.

Śliwonik L., “Spacyfikowana rewolta pokoleniowa. Łódzkie Spotkania Teatralne – lata siedemdziesiąte”, in: “Przeciw. Obok. Pomimo. Kultura niezależna w Łodzi w latach 70. i 80. XX wieku”, K.W. Tatarowski, A. Barczyk, R. Nolbrzak (eds.), Dom Literatury, Lodz 2015, pp. 145–171.

Tatarowski K.W., “Niezależna literatura i dziennikarstwo przed 1989 rokiem. Idee – ludzie – spory”, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Lodz 2016.

Urban G.R., “Radio Wolna Europa i walka o demokrację. Moja zimna wojna w czasach zimnej wojny”, transl. by M. Antosiewicz, Prószyński i S-ka, Warsaw 2000 [English version translated from Polish].

“Wbrew partii i cenzurze. Media podziemne w PRL. Studia i artykuły”, P. Karela, P.P. Warot, T. Wolsza (eds.), Instytut Pamięci Narodowej, Warsaw 2012.

Żółkiewski S., “Główne tendencje rozwoju polskiej kultury literackiej 1918–1939”, in: idem, “Kultura. Socjologia. Semiotyka literacka”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1979, pp. 3–64.

First Page

199

Last Page

209

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.