•  
  •  
 

Abstract

The author, inspired by philosophical aesthetic reflection, presents one of the aesthetic qualities: ugliness. Based on the assumption that “Grimms’ Fairy Tales” directly reach the realm of the unconscious, utilising towards that end not only symbolic meaning, but also a wide range of operations through imagined sensory perception, she identifies in the texts such fragments of the stories which relate to specific sensations caused in the real world using physical stimuli. The analysis constitutes only a case-based introductory study of the issue of senses in literary texts. She does not focus on the tale as an independent existential creation, which carries a multitude of interpretative references and meanings, only the possibilities offered by the analysis of a work, which consists of a transfer of a literary description to the imagination of the sensory experience occurring (hypothetically) in the receiver’s imagination.

Keywords

fairy tales, ugliness, aesthetics, Grimm, aesthetic value, sensory vision

References

Bartmiński J., “Folklor – język – poetyka”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich , Wrocław–Warsaw–Krakow 1990.

Berleant A., “Wrażliwość i zmysły. Estetyczna przemiana świata człowieka”, transl. by S. Stankiewicz, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Cracow 2011.

Bettelheim B., “Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni”, transl. by D. Danek, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1985.

Bettelheim B., “O sztuce opowiadania baśni”, in: “Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów”, G. Godlewski (ed.), Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 2003, pp. 219–224.

Chęcińska U., “Baśń była na początku”, in: “Barwy świata baśni”, U. Chęcińska (ed.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, pp. 7–14.

Dziemidok B., “Główne kontrowersje estetyki współczesnej”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2009.

“Estetyka czterech żywiołów. Ziemia, woda, ogień, powietrze”, K. Wilkoszewska (ed.), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Cracow 2002.

Gołaszewska M., Estetyka współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2001.

Gołaszewska M., “Estetyka pięciu zmysłów”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw–Cracow 1997.

Gołaszewska M., “Fascynacja złem. Eseje z teorii wartości”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw– Cracow 1994.

Gołaszewska M., “Kultura estetyczna”, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warsaw 1979.

Gołaszewska M., “Zarys estetyki. Problematyka, metody, teorie”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 1984.

“Historia brzydoty”, U. Eco (ed.), transl. by A. Gołębiowska and others, Dom Wydawniczy Rebis, Poznan 2009 [English version: U. Eco, “On Ugliness”, Harvill Seker, London 2007].

Ingarden R., „Studia z estetyki”, Vol. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 1957.

Jung C.G., “Archetypy i nieświadomość zbiorowa”, transl. by R. Reszke, Wydawnictwo KR, Warsaw 2016.

Leathers D.G., “Komunikacja niewerbalna”, transl. by M. Trzcińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2009.

O’Neill T., “Strażnicy krainy Baśni”, National Geographic 1999, Issue 3, p. 28 (Englis version: http://www.nationalgeographic.com/grimm/article.html [accessed on: 14.06.2017]).

Pareyson L., „Estetyka. Teoria Formatywności”, transl. by K. Kasia, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Cracow 2009.

Sobeski M., “Wybór pism estetycznych”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Cracow 2010.

Szuman S., “Wybór pism estetycznych”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Cracow 2008.

First Page

223

Last Page

240

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.