•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

For the past decade or so, internet radio, podcasts, mobile sound apps, and digital libraries of audio content have enjoyed increasing popularity among researchers and receivers of culture. Radio, similarly to other traditional media, often experiments with the opportunities offered by the new media technologies enabling the emergence of new communicational practices. As a starting point, I consider the contemporary audiosphere, which constitutes the auditory part of the audio-visual culture, and the influence of technological changes on radio communications, artists, and receivers. I attempt to answer the question, what happens at genre fringes? What are the characteristic features of the emerging forms? How, when one is faced with new technology, the multimedia world, and virtual reality, can one reach a reflection on the fiction and non-fiction genres on the radio? The expansive character of new technologies is often the source of inspiration for that which is traditional, thus renewing the object of its study. The inclusion of new phenomena within the widely understood auditoriness has a rescuing nature for traditional forms, and, at the same time, offers new opportunities for creators, and thus an area of research for literary scientists, media scientists and literary critics.

Keywords

audiosphere, internet radio, podcast, sound apps, new media, radio genres

References

„Audiosfera miasta” [series: Prace Kulturoznawcze], R. Losiak and R. Tańczuk (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2012.

Bachura-Wojtasik J., “Apetyt na życie. Rozważania o fikcji i prawdzie w dokumencie radiowym” [being printed; „Współczesne media – gatunki w mediach”, a monograph].

Bachura-Wojtasik J., “Literatura audialna między fikcją a nie-fikcją. ‘Upowieściowienie’ dokumentu a narracje fikcyjne”, in: „Między sztuką a codziennością. W stronę nowej syntezy (1)”, M. Hopfinger, Z. Ziątek, T. Żukowski (eds.), Instytut Badań Literackich PAN, Warsaw 2016, pp. 184–212.

Bachura-Wojtasik J., “Radio days (are now). The radio marketplace of innovation in the context of audio-visual culture”, in: “Radio: the Resilient Medium: Papers from the Third Conference of the ECREA Radio Research Station”, M. Oliveira, G. Stachyra, G. Starkey (eds.), Sunderland: Centre for Research in Media & Cultural Studies 2014, pp. 27–40.

Berry R., “A Golden Age of Podcasting? Evaluating ‘Serial’ in the Context of Podcast Histories”, Journal of Radio & Audio Media 2015, Issue 22 (2), pp. 170–178.

Berry R., “Radio with pictures: Radio visualization in BBC national radio”, The Radio Journal – International Studies in Broadcast & Audio Media 2013, Issue 11 (2), pp. 169–184.

Berry R., “Will the iPod kill the radio star? Profiling podcasting as radio”, Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 2006, Issue 12 (2), p. 143–162.

Biewen J., “Introduction”, in: “Reality Radio. Telling true stories in sounds”, University of North Carolina, Chapel Hill, NC 2010, p. 11.

Bonini T., “Doing radio in the age of Facebook”, The Radio Journal – International Studies in Broadcast & Audio Media 2014, Issue 12 (1/2), pp. 84–85.

Bonini T., “The ‘Second Age’ of Podcasting: reframing Podcasting as a New Digital Mass Medium”, Quaderns del CAC 2015, Vol. 18, Issue 41, pp. 21–30.

Bottomley A.J., “Podcasting, ‘Welcome to Night Vale’ and the Revival of Radio Drama”, Journal of Radio & Audio Media 2015, Issue 22 (2), pp. 179–189.

Bottomley A.J., “Podcasting: A Decade in the Life of a ‘New’ Audio Medium: Introduction”, Journal of Radio & Audio Media 2015, Issue 22 (2), p. 164–168.

Edmond M., “All platforms considered: Contemporary radio and transmedia engagement”, New Media & Society 2015, Issue 17 (9), pp. 1566–1582.

Goban-Klas T., “Radiomorfoza w kontekście ewolucji, adaptacji i konwergencji mediów”, Studia Medioznawcze 2006, Issue 3 (26), pp. 11–26.

Graboś W., “Radio cyfrowe a polska racja stanu”, in: „Polskie Radio. Historia – program – technika. 90 lat Polskiego Radia”, A. Ossibach-Budzyński (ed.), Polskie radio SA, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 2015, pp. 63–66.

Hopfinger M., “Literatura i media. Po 1989 roku”, Oficyna Naukowa, Warsaw 2010.

Janiak A., “Audialny wymiar codzienności. O celowości badania audiosfery przestrzeni domowej”, in: „Audiosfera miasta” [series: Prace Kulturoznawcze], R. Losiak and R. Tańczuk (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2012, pp. 91–97.

Jędrzejewski S., „Radio publiczne w Europie. Program – finansowanie – technologia – audytorium”, Poltext, Warsaw 2015.

Kołodziejczyk W., Stępka P., “Radio internetowe – szanse i wyzwania”, Studia Medioznawcze 2006, Issue 2 (25), pp. 126–154.

Kowalska A., „Nowy odbiorca? Przemiany obrazu odbiorcy w wybranych koncepcjach współczesnej kultury”, Oficyna Naukowa, Warsaw 2014.

Losiak R., “Miejskie pejzaże dźwiękowe. Z projektu badań nad audiosferą w doświadczeniu odbiorczym”, in: „Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań”, A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz (eds.), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wroclaw 2007, pp. 237–246.

Losiak R., “Słuchanie miasta? Wokół koncepcji badań miejskiej audiosfery”, in: „Audiosfera miasta” [series: Prace Kulturoznawcze], R. Losiak and R. Tańczuk (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2012, pp. 11–15.

Markman K.M., “Everything Old is New Again: Podcasting as Radio’s Revival”, Journal of Radio & Audio Media 2015, Issue 22 (2), pp. 240–243.

Mathia P., “Kroki milowe techniki Polskiego Radia w latach 1925–2015”, in: „Polskie Radio. Historia – program – technika. 90 lat Polskiego Radia”, A. Ossibach-Budzyński (ed.), Polskie radio SA, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warsaw 2015, p. 89–102.

McHugh S., “Oral history and the radio documentary/feature: Introducing the COHRD form”, The Radio Journal – International Studies in Broadcast & Audio Media 2012, Issue 10 (1), pp. 35–51.

Misiak T., “Audiosfera w kulturze współczesnej. Próba przybliżenia pojęcia“, Przegląd Kulturoznawczy 2010, Issue 1 (7), pp. 62–74.

Nożyński S., “Radio internetowe – umiejętność słuchania, możliwość kreowania”, in: „Język @ multimedia: dialog – konflikt”, A. Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko (eds.), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wroclaw 2012, pp. 341–359.

Oliveira M., Jędrzejewski S., “Od air do web: rzeźbienie radia w sieci…”, in: „Radio i społeczeństwo”, G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2011, pp. 47–62.

Pleszkun-Olejniczakowa E., “Przyczynek do planu klasztoru kultury na podstawie badań radiowych przekazów artystycznych”, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2014, Issue 1 (23), pp. 7–42.

„Przestrzenie wizualne i akustyczne człowieka. Antropologia audiowizualna jako przedmiot i metoda badań”, A. Janiak, W. Krzemińska, A. Wojtasik-Tokarz (eds.), Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji TWP we Wrocławiu, Wroclaw 2007.

Ptaszek G., “W stronę bezgatunkowości mediów? O funkcji gatunków medialnych w procesie odbioru”, in: „Gatunki i formaty we współczesnych mediach”, W. Godzic, A. Kozieł, J. Szylko-Kwas (eds.), Poltext, Warsaw 2015, p. 35–51.

Richman D., “Why ‘Serial’ is the greatest podcast ever made”, 14.11.2014, http://www.telegraph.co.uk/men/the-filter/11230770/Why-Serial-is-the-greatest-podcast-ever-made.html [accessed on: 28.01.2017].

Stachyra G., “Podcasting jako technologia audio. Perspektywy rozwoju”, Studia Medioznawcze 2017, Issue 1 (68), pp. 29–42.

Stachyra G., “Radio Wnet: From mainstream to grassroots. A case study of productive listeners”, in: “Radio Audiences and Participation in the Age of Network Society”, T. Bonini, B. Monclùs (eds.), Routledge, London–New York 2015, pp. 231–251.

Stachyra G., “Współczesne gatunki radiowe jako konglomeraty i kolekcje”, in: „E-gatunki. Dziennikarz w nowej przestrzeni komunikowania”, W. Godzic, Z. Bauer (eds.), Poltext, Warsaw 2015, pp. 25–49.

Stanisz A., “Audiografia i dewizualizacja antropologii w badaniu miejskiej audiosfery”, in: „Audiosfera miasta” [series: Prace Kulturoznawcze], R. Losiak and R. Tańczuk (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wroclaw 2012, pp. 99–111.

http://miastodzwiekow.blogspot.com [accessed on: 30.01.2017].

http://miejskasciezka.pl/ [accessed on: 30.01.2017].

http://sklep.polskieradio.pl/Products/12405-krok-po-kroku-z-trojka-sopot.aspx [accessed on: 30.01.2017].

http://szeptany.lublin.pl/pl/ [accessed on: 30.01.2017].

http://www.bramacukermana.com/new/ON/index.html [accessed on: 30.01.2017].

http://www.polskieradio.pl/24/308/Artykul/1144934,Tak-powstawal-Trojkowy-audiobook-o-Sopocie [accessed on: 30.01.2017].

http://www.soundsofeurope.eu/ [accessed on: 30.01.2017].

First Page

51

Last Page

66

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.