•  
  •  
 

Abstract

The media environment is an extremely variable universe where every now and again we can observe the emergence of new phenomena. Many of those form through blending of often rather different and distant areas. As a result, there emerge hybrid forms, which are not entirely established or completely defined. This article is focussed on those kinds of mixed types based on media entertainment, e.g. infotainment, edutainment, politainment, politicotainment, docutainment etc., which can be observed in the means of mass communication. The goal of the study was to define their essence, their distinctive features, and to indicate the place of those hybrid forms within the media discourses being carried on today.

Keywords

media, entertainment, hybrid

References

Adamski A., “Media w analogowym i cyfrowym świecie. Wpływ cyfrowej rewolucji na rekonfigurację komunikacji społecznej”, Dom Wydawniczy Elipsa, Warsaw 2012.

Albińska K., “Poranna audycja radiowa jako hybryda megagatunkowa”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun 2017.

Bates S., Ferri A.J., “What’s Entertainment? Notes Toward Definition”, Studies in Popular Culture 2010, Issue 33.1, p. 1–20.

Baudrillard J., “Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury”, transl. by S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warsaw 2006.

Bogunia-Borowska M., “Telewizyjny entertainment – analiza procesu komercjalizacji telewizyjnej oferty programowej na przykładzie polskich stacji telewizyjnych”, in: “Stawanie się społeczeństwa. Szkice oferowane Piotrowi Sztompce z okazji 40-lecia pracy naukowej”, A. Flis (ed.), Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Cracow 2006, p. 293–318.

Caillois R., “Żywioł i ład”, transl. by A. Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warsaw 1973.

Dąbała J., “Media i dziennikarstwo. Aksjologia – warsztat – tożsamość”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Cracow 2014.

Dąbrowska-Cendrowska O., “Guidetainment w polskich mediach – analiza zjawiska na wybranych przykładach”, Media i Społeczeństwo 2015, Issue 5, pp. 35–53.

Duszak M., “Centra, hybrydy i zmiana społeczno-dyskursywna”, Oblicza Komunikacji 2012, Issue 5, pp. 18–20.

Fras J., “O pojmowaniu infotainmentu i nadmiernej rozrywkowości mediów masowych we współczesnym medioznawstwie”, Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2013, Issue 1, pp. 7–32.

Fras J., “Podstawy identyfikacji typologii wypowiedzi w mediach masowych”, in: “Komunikologia. Teoria i praktyka komunikacji”, E. Kulczycki, M. Wendland (eds.), Wydawnictwo Naukowe IF UAM, Poznan 2012, pp. 13–29.

Godzic W., “Telewizja i jej gatunki. Po ‘Wielkim Bracie’”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Cracow 2004.

Gorer G., “Pornografia śmierci”, Teksty: teoria literatury, krytyka, interpretacja 1979, Issue 3 (45), pp. 197–203.

Grochowski G., “Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza”, Wydawnictwo Funna, Wroclaw 2000.

Hanus A., “Wariantywność gatunkowa w ujęciach kontrastywnych na przykładzie wybranych polskich i niemieckich tabloidów”, Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs 2014, Issue 7, p. 197–218.

Huizinga J., “Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury”, transl. by M. Kurecka, W. Wirpsza, Wydawnictwo Czytelnik, Warsaw 1998.

“Hybryda”, in: “Słownik języka polskiego”, M. Bańko (ed.), 2nd edition, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007, p. 106.

“Hybryda”, in: “Słownik wyrazów obcych”, L. Wiśniakowska (ed.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw 2007, p. 154.

Jagodziński T., “Przekleństwo info-rozrywki”, Znak 2002, Issue 2, pp. 5–12.

Klimek J., Nowak M., “Język nowej (?) publicystyki religijnej”, in: “Język nowych mediów”, K. Michalewski (ed.), Wydawnictwo Primum Verbum, Lodz 2012, pp. 302–317.

Kriesi H., Lavenex S., Esser F., Matthes J., Bühlmann M., Bochsler D., “Democracy in the Age of Globalisation and Mediatization”, Palgrave Macmillan, Basingstoke, Hampshire 2013.

Krzysztofek K., “Infotainment. Dziennikarstwo w świecie przemysłów informacyjnych”, in: “Media i dziennikarstwo na przełomie wieków”, J. Adamowski (ed.), Wydawnictwo Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw 1998, pp. 116–125.

Legutko P., Rodziewicz D., “Gra w media. Między informacją a dezinformacją”, Wydawnictwo Stentor, Warsaw 2007.

Lisowska-Magdziarz M., “Feniksy, łabędzie, motyle. Media i kultura transparencji”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2012, pp. 149–151.

Lisowska-Magdziarz M., “Media powszednie. Środki komunikowania masowego i szerokie paradygmaty medialne w życiu codziennym Polaków u progu XXI wieku”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Cracow 2008, pp. 147–190.

Manovich L., “Język nowych mediów”, transl. by P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warsaw 2006.

Markowski M.P., “Polityka wrażliwości. Wprowadzenie do humanistyki”, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Cracow 2013.

McLuhan M., “Radio. Plemienny bęben”, in: ibid., “Zrozumieć media. Przedłużenia człowieka”, transl. by N. Szczucka, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warsaw 2004 (English version: https://is.vsfs.cz/el/6410/zima2016/BA_MD/5269324/McLuhan258-307.txt [accessed on: 10.06.2017]).

Nowak E., “Komercjalizacja komunikacji politycznej – infotainment i politainment w programach informacyjnych”, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio K 2009, Vol. 16.2, pp. 201–213.

Ogonowska A., “Gatunki telewizyjne”, in: “Słownik wiedzy o mediach”, E. Chudziński (ed.), Wydawnictwo Szkolne PWN, Warsaw–Bielsko-Biała 2009, pp. 313–326.

Piechota M., “Strategie edutainment a sytuacja komunikacyjna”, in: “Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji III. Kontekst a komunikacja”, I. Matusiak-Kempa, S. Przybyszewski (ed.), Centrum Badań Europy Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2011, pp. 352–361.

Piontek D., Annusiewicz O., “Polityka popularna: celebrytyzacja polityki, politainment, tabliodyzacja”, e-Politikon 2013, Issue 5, pp. 6–28.

Pleszkun-Olejniczakowa E., “Media nasze powszednie”, in: “Poznawanie słowa”, P. Stalmaszczyk (ed.), Wydawnictwo Primum Verbum, Lodz 2010, pp. 24–60.

Postman N., “Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu”, transl. by L. Niedzielski, Wydawnictwo Muza, Warsaw 2002 [English version translated from Polish].

Postman N., “Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business”, Penguin Group, New York 1986.

Ritzer G., “Magiczny świat konsumpcji”, transl. by L. Stawowy, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warsaw 2001.

Stachyra G., “Radio Charitainment. A Case Study of Radio Eska’s Campaign ‘We Undress to Dress’”, in: “Radio: Community, Challanges, Aesthetics”, ibid. (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2013, pp. 287–297.

Sternicka M., “Cyberprzestrzeń jako dostawca rozrywki oraz miejsce autokreacji – na przykładzie serwisu internetowego YouTube”, in: “‘Małe tęsknoty?’ Style życia w czasie wolnym we współczesnym społeczeństwie”, W. Muszyński (ed.), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, pp. 84–95.

Szatan M., “Politainment, czyli jak media przekształcają politykę w spektakl (na przykładzie kampanii wyborczej 2011)”, in: “Rozrywka w mediach”, K. Burska, P. Czarnek (eds.), Wydawnictwo Primum Verbum, Lodz 2012, pp. 201–211.

First Page

67

Last Page

78

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.