•  
  •  
 

Abstract

The mediatisation of political communication indicates two main functions of the mass media: they report on events from the world of politics and create the images of political actors in the eyes of the public. I attempt to answer the question: can one talk about respecting the basic principles of journalistic ethics (the truth and the objectivity principles) in the times of the mediatisation of the public sphere? The theme of the article applies to terrorism, which is a form of political communication, having its own special expression. The activities of terrorist organisations influence the actions of the leaders of political life, citizens and the mass media. The research material consisted of Polish opinion-making weeklies Newsweek Polska and Polityka and national dailies in their printed versions: Gazeta Wyborcza and Rzeczpospolita. The time frame covered a period from 1 November 2015 to 11 December 2015. The topic of the article was treated as a case study.

Keywords

mass media, mediatisation, politics, truth, objectivity, communication

References

Altheide D., “The mass media and terrorism”, Discourse & Communication 2007, Issue 1 (3), pp. 287–308.

Borkowski R., “Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki”, Wydawnictwo Adam Marszałek, Torun 2006.

Castillo M., Haddad M., Martinez M., Almasy S., CNN, “Paris suicide bomber identified; ISI claims responsibility for 129 dead”, http://edition.cnn.com/2015/11/14/world/paris-attacks/index.html [accessed on: 27.01.2017].

Dobek-Ostrowska B., “Komunikowanie polityczne i publiczne”, PWN, Warsaw 2012.

Dobosz I., “Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza”, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Warsaw 2008.

Fiut I., “Spory o etykę mediów”, in: “Spór o etykę. Materiały X Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego. Kraków, 4–5 czerwca 1998”, J. Pawlica (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow 1999, pp. 65–72.

Furman W., “Obserwator czy uczestnik? Dwa podejścia do obiektywizmu dziennikarskiego”, Polityka i Społeczeństwo 2012, Issue 9, p. 100, http://www.politologia.univ.rzeszow.pl/uploadUC/PiS/nr%209/artykuly/Wojciech_Furman.pdf [accessed on: 27.01.2017].

Goban-Klas T., “Dziennikarze i terroryści – przeciwnicy czy wspólnicy?”, in: “Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków”, K. Wolny-Zmorzyński, M. Wrońska, W. Furman (eds.), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow 2006, pp. 19–23.

Gunaratna R., Steven G., “Counter-Terrorism: A Reference Handbook”, ABC-CLIO, Santa Barbara, California 2004.

Gunter J., Lukov Y., Poole T., Low H., Harrison E., Spender T., “Paris attacks: as they happened”, http://www.bbc.com/news/live/world-europe-34815972 [accessed on: 27.01.2017].

Hoffman B., “Inside Terrorism”, Columbia University Press, New York 2006.

“Karta Etyczna Mediów”, http://www.radaetykimediow.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=2&Itemid=3 [accessed on: 27.01.2017].

Knecht E., “Islamic State says France remains top target”, http://www.reuters.com/article/us-france-shooting-claim-idUSKCN0T30LL20151114 [accessed on: 27.01.2017].

Kunczik M., Zipfel A., “Publizistik. Ein Studienbuch”, Böhlau Verlag, Köln 2001.

Lewandowski P., “Creative writing informacyjnych tekstów dziennikarskich”, Wydawnictwo internetowe e-bookowo, 2014, pp. 55–56.

Madej M., “Międzynarodowy terroryzm polityczny”, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warsaw 2001.

Maniszewska K., “Terroryzm a media. Środki masowego przekazu i literatura a rozwój terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec w latach 1968–1998”, Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Wroclaw 2006.

Mroczek A., “Media”, in: “Terroryzm. Anatomia zjawiska”, K. Liedel (ed.), Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warsaw 2006, pp. 240–243.

Nacos B., “Mass-Mediated Terrorism: The Central Role of the Media in Terrorism and Counterterrorism”, Lanham, Maryland 2007.

Peresin A., “Mass media and Terrorism”, Medijska istraživanja 2007, Vol. 13, Issue 1, pp. 5–22, http://hrcak.srce.hr/file/28073 [accessed on: 27.01.2017].

Sasińska-Klas T., “Mediatyzacja a medializacja sfery publicznej”, Zeszyty Prasoznawcze 2014, Issue 2, pp. 162–175.

[AP, Reuters, BBC], “Kalendarium zamachów w Paryżu”, Gazeta Wyborcza 2015, 16.11, pp. 4–5.

Bielecki J. (interview with Alain Finkielkraut), “Fala uchodźców wygna Żydów z Francji”, Rzeczpospolita 2015, 18.11, p. A12.

Bielecki J., “Francja się zachwiała”, Rzeczpospolita 2015, 16.11, p. A1.

Bielecki J., “Nowa religia nadziei dla francuskich przedmieść”, Rzeczpospolita 2015, 30.11, p. A10.

Bielecki J., “Śmiertelny wyścig z dżihadem”, Rzeczpospolita 2015, 19.11, p. A9.

Bielecki J., “Wojna w centrum Paryża”, Rzeczpospolita 2015, 16.11, p. A3.

Bielecki T., “Modny adres bohemy i dżihadystów”, Gazeta Wyborcza 2015, 17.11, p. 11.

Bielecki T., “Paryż szuka sojuszników”, Gazeta Wyborcza 2015, 24.11, p. 12.

Bielecki T., “Zamach na Europę”, Gazeta Wyborcza 2015, 16.11, p. 1.

Czarnecki M., “132 ofiary terrorystów. Większość zidentyfikowano”, Gazeta Wyborcza 2015, 16.11, p. 3.

Dębowska A. (interview with Krzysztof Rutkowski), “Paryża nie da się zniszczyć”, Gazeta Wyborcza 2015, 20.11, pp. 30–31.

[editorial board], “Tragiczne zamachy w Paryżu”, Newsweek Polska 2015, Issue 47, 16.11–22.11, p. 4.

[editorial board], “Wolność na wojnie”, Polityka 2015, Issue 48, 25.11–01.12, p. 5.

Guetta I., “Wiemy, dlaczego to nas zaatakowano”, Gazeta Wyborcza 2015, 16.11, p. 2.

Haszczyński J., “Dżihadyści uderzyli w zachodni styl życia”, Rzeczpospolita 2015, 16.11, p. A6.

Hołub J., “Teraz islamizacja”, Gazeta Wyborcza 2015, 05.12–06.12, p. 6.

Jendroszczyk P., “Boko Haram ocieka krwią”, Rzeczpospolita 2015, 20.11, p. A13.

Jendroszczyk P., “Izrael ignoruje dżihadystów”, Rzeczpospolita 2015, 19.11, p. A10.

Kacewicz M., “Dżihadystan”, Newsweek Polska 2015, Issue 48, 23.11–29.11, pp. 75–77.

Kim R., Lis E., “Wcześniej się nie zdarzyło”, Newsweek Polska 2015, Issue 48, 23.11–29.11, pp. 32–35.

Moszyński P., “Co planowali terroryści z Paryża”, Gazeta Wyborcza 2015, 26.11, p. 11.

Moszyński P., “Dossier terrorystów z Paryża”, Gazeta Wyborcza 2015, 17.11, p. 10.

Moszyński P., “Szczyt w cieniu zamachów terrorystycznych”, Gazeta Wyborcza 2015, 30.11, p. 15.

Nowicki M. (interview with Guy Sorman), “Wygrał Putin i terroryści”, Newsweek Polska 2015, Issue 48, 23.11–29.11, pp. 70–71.

Nowicki M., “Paryż w stanie wojennym”, Newsweek Polska 2015, Issue 48, 23.11–29.11, pp. 62–68.

Ostrowski M., “Front przeciw Frontowi”, Polityka 2015, Issue 50, 09.12–15.12, p. 6.

Ostrowski M., Winiecki J., Wójcik Ł., “Szarość, czerń i biel”, Polityka 2015, Issue 47, 18.11.–24.11, pp. 6–8.

Pawlicki J., “Terroryści w Brukseli”, Newsweek Polska 2015, Issue 48, 23.11–29.11, pp. 72–74.

Poczobut A., “Walka z terroryzmem wzmacnia dyktatorów”, Gazeta Wyborcza 2015, 28–29.11, p. 17.

Rębała M., “Islamska emigracja z Francji”, Gazeta Wyborcza 2015, 11.12, p. 21.

Rębała M., “Nie dyskryminować, tylko rewitalizować”, Gazeta Wyborcza 2015, 16.11, p. 6.

Rębała M., “Strach pcha Francję na prawo”, Gazeta Wyborcza 2015, 07.12, p. 12.

Słojewska A., “Dżihad wprost z Brukseli”, Rzeczpospolita 2015, 17.11, p. A6.

Stankiewicz A., “PiS apeluje o zamknięcie granic”, Rzeczpospolita 2015, 16.11, p. A7.

Staszak K. (interview with Thomas Guénolé), “Liberté. A gdzie fraternité i égalité. Apartheid à la française”, Gazeta Wyborcza 2015, 21.11–22.11, pp. 16–17.

Stefanicki R. (interview with Piotr Balcerowicz), “Państwo Islamskie. Dlaczego oni wygrywają”, Gazeta Wyborcza 2015, 21.11–22.11, pp. 12–14.

Targański T., “Ogień zwalczany ogniem”, Polityka 2015, Issue 49, 2.12–8.12, pp. 64–66.

Wroński P., “PiS szokuje w sprawie uchodźców”, Gazeta Wyborcza 2015, 16.11, p. 7.

Zawadzki M. (interview with Brian Katulis), “To był szczyt możliwości kalifatu”, Gazeta Wyborcza 2015, 16.11, p. 4.

Żytnicki P., Nyczka T., Leśniewska J., “Muzułmanie przeciwko terroryzmowi”, Gazeta Wyborcza 2015, 30.11, p. 5.

First Page

111

Last Page

130

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.