•  
  •  
 

Abstract

In the article, I focuss on the theme of the political views of Jan Lechoń during his New York exile, which emerged in his literary work, letters, and Dziennik. The main elements of the political stance of the author of Srebrne i czarne were in that time: resolute anti-communism, critical assessment of the actions of the government in exile, his declared admiration for America, and a nostalgia for the interwar period (idealising Józef Piłsudski). The discussed views of the poet exerted a considerable influence on his personal life, which was proven by the politically motivated breaking off his long-time relations with Julian Tuwim. One important problem is where to locate Lechoń’s dissatisfaction with the political changes in Poland, which he stated often, within the reasons for his suicide.

Keywords

Jan Lechoń, emigration, New York, communism, suicide

References

Axel M., Do redaktora „Wiadomości”, [w:] Korespondencja, „Wiadomości” 1955, nr 7.

Brzechwa J., Gryps do Jana Lechonia, „Szpilki” 1946, numer z 19 lutego.

Cieślak T., Nieudany flirt z polityką. O okresie amerykańskim w życiu Juliana Tuwima (na podstawie tekstów publicystycznych i listów), [w:] Julian Tuwim. Biografia, twórczość, recepcja, red.K. Ratajska i T. Cieślak, Łódź 2007

Dorosz B., Lechoń i Tuwim: dzieje trudnej przyjaźni, Warszawa 2004.

Dorosz B., Księga gości Jana Lechonia, Warszawa 1999.

Dorosz B., Nowojorskie tajemnice życia i śmierci Jana Lechonia, „Teksty Drugie” 2004, nr 6.

Grydzewski M., Lechoń J., Listy 1923–1956, t. 1–2, Warszawa 2006.

Grydzewski M., Listy do Tuwima i Lechonia (1940–1943), oprac. J. Stradecki, Warszawa 1986.

Iwaszkiewicz J., Lechoń, [w:] idem, Aleja przyjaciół, Warszawa 1984.

Iwaszkiewicz J., Tolek, „Twórczość” 1977, nr 6.

Lechoń Jan, Aut Caesar aut nihil, „Wiadomości” 1954, nr 45, 46, 47.

Lechoń Jan, Dziennik, t. 1, 2, 3, Warszawa 1992–1993.

Lechoń J., Kartki z „Dziennika”, „Wiadomości” 1956, nr 17.

Lechoń J., Listy do Anny Jackowskiej, Warszawa 1977.

Lechoń Jan, Poezje, Wrocław 1990.

Listy Jana Lechonia do Stanisława Balińskiego, oprac. T. Januszewski, „Kresy” 1998, nr 3.

Loth R., Wstęp, [w:] Lechoń Jan, Poezje, Wrocław 1990.

Matywiecki P., Twarz Tuwima, Warszawa 2007.

Nicieja S., Polemika Hemara z Brzechwą, „Dekada Literacka” 1992, nr 38.

Nowakowski T., Kamizelka ratunkowa, „Wiadomości” 1968, nr 20.

Pyszny J., Śmierć Jana Lechonia w prasie roku 1956, [w:] eadem, Boje na łamach. Pisarze i literatura w prasie polskiej lat pięćdziesiątych XX wieku: szkice, Wrocław 2002.

Słonimski A., Kroniki tygodniowe 1932–1935, Warszawa 2001

Słonimski A., Lechoń, [w:] idem, Alfabet wspomnień, Warszawa 1989.

Stawiarska A., Bywalec i outsider, [w:] W. Gombrowicz, Wspomnienia polskie, Kraków 2002.

Tomasik Krzysztof, Prototyp homoseksualnego konserwatysty, [w:] idem, Homobiografie.

Pisarki i pisarze polscy XIX i XX wieku, Warszawa 2008.

Wspomnienia o Janie Lechoniu, Warszawa 2006.

Wszelaki M., Wspomnienie o Leszku, „Wiadomości” 1959, nr 39.

Z listów Jana Lechonia do Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów, „Twórczość” 1976, nr 6.

First Page

49

Last Page

60

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.