•  
  •  
 

Abstract

The author of the article attempts to recreate the famous staging of Dziady directed by Kazimierz Dejmek, in order to demystify the spectacle. The performance is analysed in terms of art, taking into account the political situation (March 1968). In order to establish the facts, the author uses an assistant’s script, the recollections of the witnesses of the release of Dziady and fragments of the performance. The reconstruction of the staging enabled the researcher to conclude that it was artistically valuable, but it was the political situation at the time that played the most important role in popularising that interpretation of the drama.

Keywords

Dziady, Adam Mickiewicz, Kazimierz Dejmek, March 1968, Polish theatre

References

Fik M., Kultura Polska po Jałcie. Kronika lat 1944–1981, Warsaw 1991.

Grochowska M., “Tam cię zmielą jak w młynku do kawy”, Gazeta Wyborcza, 2004, issue 172, pp. 18–20.

Holoubek G., Dziewulska M., “O Dziadach Dejmka”, Teatr, 1999, issue 5, pp. 9–10.

Kamiński Ł., Dziady; http://www.marzec1968.pl/wai/m68/797/6959/Dziady.html (accessed on: 18.02.2013).

Kamiński Ł., Praska wiosna; http://www.marzec1968.pl/wai/m68/797/6962/Praska_wiosna.html?- search=569592 (accessed on: 27.02.2013).

Kamiński Ł., Protesty studenckie, http://www.marzec1968.pl/wai/m68/797/6964/Protesty_studenckie.html (accessed on: 18.02.2013).

Kuligowska-Korzeniewska A., Teatr Kazimierza Dejmka, Łódź 2010.

Majchrowski Z., Cela Konrada. Powracając do Mickiewicza, Gdańsk 1998.

Mazur K., no title, http://www.teatr-pismo.pl/archiwalna/index.php?sub=archiwum&f=pokaz&nr=492&pnr=32 (accessed on: 18.02.2013).

Pawlicki A., Kompletna szarość. Cenzura w latach 1965–1972. Instytucja i ludzie, Warsaw 2001.

Pielużek G., “Sceniczne dzieje Dziadów (Próba podsumowania)”, Warsztaty Polonistyczne, 1998, issue 1, p. 61-68.

Pielużek G., http://www.archiwum.kurierlubelski.pl/module-dzial-printpub-tid-9-pid-50046.html (accessed on: 18.02.2013).

Raszewska M., Teatr Narodowy 1949–2004, Warsaw 2005.

Wnuczyńska J., Aniołowie w III części „Dziadów” Adama Mickiewicza i w teatralnych realizacjach dramatu XX wieku, Krakow 2007.

First Page

73

Last Page

88

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.