•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-6866-7731 Smyczek Katarzyna

Abstract

The article offers an analysis of the works of Marian Załucki (a Polish comedian, poet, children’s literature writer, and author of books: Przejażdżki wierszem, U szczypnij muzo, Ojczyste kpiny!, A n ie m ówiłem?, Niespokojna czaszka, Przepraszam żartowałem, Czy lubi pani Załuckiego?), and constitutes an attempt at presenting the specificity of the comedy scene in the PRL.

Keywords

Załucki Marian, satire, comedy show, censorship in the People’s Republic of Poland, Borderlands

References

State Archive in Gdansk, Team 1214, file ref. no. 190, col. 13.

Alichnowicz Karol, „Miejsce dla kpiarza” satyra w latach 1948–1955, Universitas, Krakow 2006.

Duk Józef Adam, Z mej poetyckiej natury. Wiersze i fraszki Mariana Załuckiego, Wydawnictwo Astra, Lodz 2017.

Dziemidok Bohdan, O komizmie. Od Arystotelesa do dzisiaj, Monika Bokiniec (ed.), Słowo / obraz terytoria, Gdansk 2011.

Fik Marta, “Kilkanaście miesięcy z życia cenzury 1970–1971”, Dialog 1992, issue 8, pp. 134–145.

Głowiński Michał, “Ironia jako akt komunikacyjny”, in: Ironia, idem. (ed.), Słowo / obraz terytoria, Gdansk 2002, pp. 5–16.

Groński Ryszard Marek, “O nim jako ulubieńcu publiczności”, http://zalucki.net/wspomnienia/48--o-nim-jako-ulubiencu-publicznosci (accessed on: 11.10.2017).

Groński Ryszard Marek, Puszka z Pandorą, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Lodz 1991.

Hemar Marian, Awantury w rodzinie, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2008. Kern Ludwik Jerzy, “Marian Załucki”, in: idem, Moje Abecadłowo, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2003, pp. 210–214.

Stempowski Jerzy, “Pan Jowialski i jego spadkobiercy”, in: idem, Eseje dla Kassandry, Słowo /obraz terytoria, Gdansk 2005, pp. 213–278.

Strajkowy Biuletyn Informacyjny “Solidarność”, 25 August 1980, issue 4, http://www.wszechnica.solidarnosc.org.pl/?page_id=724 (accessed on: 13.10.2017).

Załucki Marian, A nie mówiłem?, Iskry, Warsaw 1961.

Załucki Marian, Czy pani lubi Załuckiego?, Iskry, Warsaw 1967.

Załucki Marian, Kpiny i kpinki, Kern Ludwik Jerzy (ed.), Wydawnictwo Literackie, Krakow 1985.

Załucki Marian, Przejażdżki wierszem, Czytelnik, Warsaw 1954.

First Page

197

Last Page

208

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.