•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The article is dedicated to artistic vulgarity as a form of freedom of art manifesto. The author explains that using obscene and drastic language which breaks social taboos (particularly sexual ones), has often been caused by the need for artistic freedom. This phenomenon can be observed especially in the so-called communist era (1944–1989) but most importantly in the period of political system’s transformation after 1989. By the example of literature, film, theatre and broadly defined popular culture the author analyzes this process, paying special attention to various ‘traps’ in the usage of vulgar language and artistic expressions, as well as the ultimate high art’s retreat from that strategy.

Keywords

vulgarity, obscenity, freedom, transformation, Polish literature and culture of the 20th century

References

„brulion”, „Czas Kultury”, „NaGłos”, „Potop” „Tygodnik Literacki”, (comments in: Marcin Wieczorek,

BruLion. Instrukcja obsługi, Korporacja Ha!art, Kraków 2005).

Marecki Piotr, Pospolite ruszenie. Czasopisma kulturalno-literackie w Polsce po roku 1989. Rozmowy z redaktorami, Korporacja Ha!art, Kraków 2005.

b.g. wstajmfśke, przyszli barbarzyńcy, Oficyna Literacka, Kraków 1991.

Obywatel – jego wolności i prawa. Zbiór studiów przygotowanych z okazji 10-lecia urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich, Barbara Oliwa-Radzikowska (ed.), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warsaw 1998.

Po Wojaczku. [2] „Brulion” i Niezależni, Jarosław Klejnocki (ed.), Dom Księgarski i Wydawniczy Fundacji Polonia Sp. z o.o., Warszawa 1992.

Czapliński Przemysław, Piotr Śliwiński, Literatura polska 1976–1998. Przewodnik po prozie i poezji, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.

Legeżyńska Anna, Piotr Śliwiński, Poezja polska po 1968 roku. Książka dla nauczycieli, studentów i uczniów, Wydawnictwa Szkolne I Pedagogiczne, Warszawa 2000.

Parnas bis. Słownik literatury polskiej urodzonej po 1960 roku, Paweł Dunin-Wąsowicz, Krzysztof Varga (ed.), Lampa i Iskra Boża, Warszawa 1995.

Grupiński Rafał, Izolda Kiec, Niebawem spadnie błoto, czyli kilka uwag o literaturze nieprzyjemnej, Wydawnictwo Obserwator, Poznań 1997.

Klejnocki Jarosław, Jerzy Sosnowski, Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. Pokolenia „bruLionu” (1986–1996), Wydawnictwo Sic!, Warszawa 1996.

Maliszewski Karol, Nasi klasycyści, nasi barbarzyńcy. Szkice o nowej poezji, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz 1999.

Stala Marian, Druga strona. Notatki o poezji współczesnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 1997.

First Page

237

Last Page

244

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.