•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The article is showing the presence of vulgar expressions in song lyrics. This is a clear testimony to the changes in the customs and language of culture of recent decades. The paradox is that the development of negative phenomena can contribute to events naturally valued positively, such as expanding the sphere of freedom together with the birth of “Solidarity” or the abolition of the censorship institution with the transformation after 1989. Vulgarism today, after more than a quarter of a century since the release of language from the “care” of censorship, is intensively present in songs that many Poles find important. This stylistic device helps to express and shapes the expressed emotions, describe reality, and it is a manifestation of the generational fear of the sublime. The text discusses the songs of authors such as: Andrzej Garczarek, Jacek Kaczmarski, Kazik Staszewski, Krzysztof Grabowski (Grabaż), Marcin Świetlicki, Hubert Dobaczewski (Spięty), Paweł Sołtys (Pablopavo).

Keywords

profanity, vulgarism, song, rock, punk, political transformation, euphemism

References

Grochowski Maciej, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Jędrzejewski Marek, Młodzież a subkultury. Problematyka edukacyjna, Wydawnictwo Akademickie “Żak”, Warszawa 1999.

Język zwierciadłem kultury, czyli nasza codzienna polszczyzna, Halina Zgółkowa (ed.), Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1988

Lewandowski Marcin, Język subkultury punków, Wydawnictwo “Poznańskie Studia Polonistyczne”, Poznań 2007.

Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian, Jan Mazur (ed.), Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2000.

Wiśniewska Halina, “Co począć z wulgaryzmami”, Polonistyka 1994, issue 2 (312), pp. 82–86.

Współczesna polszczyzna mówiona w odmianie opracowanej (oficjalnej), Zofia Kurzowa, Władysław Śliwiński (eds.), Universitas, Kraków 1994.

Zgółkowa Halina, “Językowy obraz pokolenia, czyli o języku tekstów rockowych”, Polonistyka 1989, issue 6, pp. 441–449.

First Page

245

Last Page

282

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.