•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

The aim of the article was to present the circumstances of the establishment and the scope of activities of the Central Office for Control of the Press, which was transformed into Main Office for Control of the Press, Publications, and Public Performances in November 1945. The article is an attempt at answering the following questions: who were the first censors? From what communities/ professional groups did they come? According to what criteria were the censors selected shortly after the founding of the Center? How did the so-called Soviet advisors influence the process of the emergence of institutional censorship in the Polish territory during World War II?

Keywords

Central Office of Press Control, main Control Office of Press, Publication and Performances, GŁAWLIT, Censorship in PRL

References

AAN, GUKPPiW, Biuletyn Informacyjno-Instruktażowy 1955, nr 1 (37), s. 1–2, sygn. 420.

AAN, GUKPPiW, Sekretariat Prezesa. Odprawy krajowe 2–25.05.1945, sygn. 421, tom I.

AAN, GUKPPiW, Sekretariat Prezesa. Odprawy krajowe 4–5.06.1948, sygn. 421, to III.

Dz.U 1944, nr 4, poz. 20.

Dz.U. 1946 nr 34, poz. 210.

Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza 1944–1956, t. I, red. Szwagrzyk Krzysztof, Warszawa 2005.

Błażyński Zbigniew, Mówi Józef Światło: Za kulisami bezpieki i partii 1944–1955, Warszawa 2003.

Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Romek Zbigniew, Warszawa 2000.

Ciećwierz Mieczysław, Polityka prasowa 1944–1948, Warszawa 1989.

Główny Urząd Kontroli Prasy 1945–1949, oprac. Nałęcz Daria, Warszawa 1994.

Perkal Jakub (Paczkowski Andrzej), Polityczna historia prasy w Polsce 1944–1984, w: 40 lat władzy komunistycznej w Polsce, Londyn 1986.

Kersten Krystyna, Nie ma wolności dla reakcjonistów (cenzura w PRL), w: Kersten Krystyna, Pisma rozproszone, oprac. Szarota Tomasz, Libionka Dariusz, Toruń 2005, s. 400.

Kołakowski Piotr, NKWD i GRU na ziemiach polskich 1939–1945, Warszawa 2002.

Majchrzak Grzegorz, „Wojenna” cenzura, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2004, nr 2, s. 50. Pierwszy cenzor Polski Ludowej, wywiad z Leonem Rzendowskim przeprowadzony przez Konrada Zaborskiego, „Rzeczpospolita” 1994, 16–17 VII.

Torańska Teresa, Oni, Warszawa 1990.

Goriajeva T.M., Blickrig v Polszu, w: Iskljuczit’ wsiakije upominanija… Oczerki istorii sovietskoj cenzury, Moskwa 1995.

First Page

309

Last Page

316

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.