•  
  •  
 

Abstract

The article discusses the idea of creation coined by authors descended from the same, Austro-Hungarian cultural field, by: Bruno Schulz, Joseph Roth and Gustav Meyrink. Austro-Hungarian Monarchy created its own mithology based on nostalgia for the World, which was consigning to the dark recesses of history. The authors, conscious of inefficiency of contemporary culture, used the idea of Demiurge to show one of possible creating ideas.

Keywords

Austro-Hungarian Empire, Bruno Schulz, creation, crisis Demiurge, education, exegesis, gnosis, culture, Modernity, myth

References

Schulz Bruno, Księga listów, Jerzy Ficowski (ed.), Słowo/obraz terytoria, Gdansk 2002.

Schulz Bruno, Opowiadania Wybór esejów i listów, Jerzy Jarzębski (ed.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw 1998.

Bartosik Marta, Bruno Schulz jako krytyk, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Krakow 2000.

Biblioteka z Nag Hammadi. Kodeksy I i II, trans. and comments Wincenty Myszor, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2008.

Bielik-Robson Agata, “Życie na marginesach. Drobny aneks do kwestii ‘Bruno Schulz a kabała chasydzka’”, in: Bruno od Księgi Blasku. Studia i eseje o twórczości Brunona Schulza, Przemysław Próchniak (ed.), Austeria, Krakow 2013, pp. 4–62.

Bocheński Tomasz, Czarny humor w twórczości Witkacego, Gombrowicza, Schulza. Lata trzydzieste, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Krakow 2004.

Bolecki Włodzimierz, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw 1982.

Bolecki Włodzimierz, “Witkacy–Schulz, Schulz–Witkacy (Wariacje interpretacyjne)”, Pamiętnik Literacki, issue 85/1, pp. 82–101.

Bruno Schulz in memoriam 1892–1942, Małgorzata Kitowska-Łysiak (ed.), FIS, Lublin 1994.

Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej Bruno Schulz – w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow, 8–10 czerwca 1992 roku, Jerzy Jarzębski (ed.), Oficyna Naukowa i Literacka T.I.C, Krakow 1994.

Ficowski Jerzy, Regiony wielkiej herezji i okolice. Bruno Schulz i jego mitologia, Fundacja „Pogranicze”, Sejny 2002.

Ficowski Jerzy, “W poszukiwaniu partnera kongenialnego”, in: Czytanie Schulza. Materiały międzynarodowej sesji naukowej Bruno Schulz – w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakow, 8–10 czerwca 1992 roku, Jerzy Jarzębski (ed.), Oficyna Naukowa i Literacka T.I.C, Krakow 1994, pp. 176–181.

Freud Sigmund, “Kultura jako źródło cierpień”, in: idem, Pisma społeczne, trans. Aleksander Ochocki, Marcin Poręba, Robert Reszke, Wydawnictwo KR, Warsaw 1998.

Freud Sigmund, “Żałoba i melancholia”, in: idem, Psychologia nieświadomości, transl. Robert Reszke, Wydawnictwo KR, Warsaw 2009.

Jarzębski Jerzy, “Czasoprzestrzeń mitu i marzenia w prozie Brunona Schulza”, in: idem, Powieść jako autokreacja, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1984, p. 170–226.

Jarzębski Jerzy, “Wstęp”, in: Bruno Schulz, Opowiadania Wybór esejów i listów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw 1998.

Jonas Hans, The Gnostic Religion, Beacon Press, Boston 2001 (third edition).

Kafka Franz., Dzienniki 1910–1923. Część pierwsza, trans. Jan Werter, Puls, London 1993.

Kalin Arkadiusz, “Księga heretycka — Schulzowski model kultury literackiej”, W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, ed. Władysław Panas, Małgorzata Kitowska-Łysiak, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003, pp. 411–429.

Kubin Alfered, Po tamtej stronie, trans. Anna M. Linke, Znak, Krakow 2008.

Kurowicki Jan, Normalność jako sen idioty. Wykłady o kulturowych i filozoficznych kontekstach literatury współczesnej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego, Zielona Gora 1994.

Magris Claudio, “Mit habsburski w literaturze austriackiej moderny”, in: idem, O demokracji, pamięci i Europie Środkowej, trans. Joanna Ugniewska, Międzynarodowe Centrum Kultury, Krakow 2016.

Markowski Michał Paweł, Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Krakow 2007.

Meyrink Gustav, Golem, trans. Antoni Lange, Wydawnictwo Vesper, Czerwonak 2014.

Panas Władysław, Bruno od Mesjasza. Rzecz o dwóch ekslibrisach oraz jednym obrazie i kilkudziesięciu rysunkach Brunona Schulza, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

Panas Władysław, “Zstąpienie w esencjonalność. O kształtach słowa w prozie Brunona Schulza”, Studia o prozie Brunona Schulza, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, issue 115, Katowice 1976, p. 75–90.

Platon, Dialogi, t. II, trans. Władysław Wytwicki, Unia Wydawnicza Verum, Kety 1999.

Prokopiuk Jan “Hymn o Perle. W świetle gnozy”, in: idem, Ścieżki wtajemniczenia. Gnosis aeterna, Wydawnictwo tCHu, Warsaw 2000, p. 128–135.

Roth Joseph, Marsz Radetzky’ego, trans. Wanda Kragen, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1995.

Sandauer Artur, Bóg, Szatan, Mesjasz i…?, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1974.

Sandauer Artur, „Rzeczywistość zdegradowana (Rzecz o Brunonie Schulzu)”, in: idem, Zebrane pisma krytyczne, t. I, Czytelnik, Warsaw 1981, p. 557–580.

Słownik literatury polskiej XX wieku, Alina Brodzka (ed.), Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wroclaw 1992.

Słownik schulzowski, Włodzimierz. Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek (ed.), słowo/obraz terytoria, Gdansk 2003.

W ułamkach zwierciadła... Bruno Schulz w 110 rocznicę urodzin i 60 rocznicę śmierci, Władysław Panas, Małgorzata Kitowska-Łysiak (ed.), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003.

Wittlin Józef, Orfeusz w piekle XX wieku, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2000.

Wyskiel Wojciech, Inna twarz Hioba. Problematyka alienacyjna w dziele Brunona Schulza, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1980.

First Page

83

Last Page

112

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.