•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Abstract

For Bobkowski, to maintain personal freedom based on material independence achieved through his own work was a fundamental existential issue. Freedom and financial independence were: a declaration, a life’s motto and an economic programme. The writer’s concept was, eventually, reduced to a change of his status as a political exile to the situation of an economic migrant who also supported Poland’s freedom.

Keywords

Andrzej Bobkowski, The New Economic Criticism, Freedom

References

Andrzej Bobkowski – Aniela Mieczysławska. Listy 1951–1961, Biblioteka “Więzi”, Warsaw 2010.

“Biografia wielkiego Kosmopolaka”, Kultura 1960, issue 9/155; http://static.kulturaparyska.com/attachments/cb/b0/4389fdd1ef03ab9dd13faf07db8cccde93451e83.pdf#page=11 (accessed on: 28.11.2015).

Bobkowski Andrzej, Coco de Oro, Instytut Literacki Kultura – Instytut Książki, Paris–Krakow 2015.

Bobkowski Andrzej, Listy do Aleksandra Bobkowskiego 1940–1961, J. Podolska (ed.), Biblioteka“Więzi”, Warsaw 2013.

Bobkowski Andrzej, Listy do Jerzego Turowicza 1947–1960, M. Urbanowski (ed.), Biblioteka “Więzi”, Warsaw 2013.

Bobkowski Andrzej, Listy do różnych adresatów, K. Ćwikliński (ed.), Arcana, Krakow 2013.

Bobkowski Andrzej, Listy do Tymona Terleckiego 1956–1961, N. Taylor-Terlecka (ed.), Biblioteka “Więzi”, Warsaw 2006.

Bobkowski Andrzej, Listy z Gwatemali do matki, E. Jurczyszyn (ed.), Twój Styl, Warsaw 2008).

Bobkowski Andrzej, Szkice piórkiem (Francja 1940–1944), Kontra, London 1985.

Bobkowski Andrzej, „Tobie zapisuję Europę”. Listy do Jarosława Iwaszkiewicza, Jan Zieliński (ed.), Biblioteka “Więzi”, Warsaw 2009.

Bobkowski Andrzej, Z dziennika podróży, Biblioteka „Więzi”, Warsaw 2013.

Giedroyc Jerzy, Andrzej Bobkowski, Listy 1946–1961, Czytelnik, Warsaw 1997.

Andrzej Bobkowski wielokrotnie, K. Ćwikliński, A.S. Kowalczyk, M. Urbanowski (eds.), Biblioteka „Więzi”, Warsaw 2014.

Kopczyk Michał, Obecność innego. Studia z literatury współczesnej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, Bielsko-Biała 2013.

Nowak Maciej, Na łuku elektrycznym. O pisaniu Andrzeja Bobkowskiego, Biblioteka „Więzi”, Warsaw 2014.

Ćwikliński Krzysztof, “Andrzeja Bobkowskiego ars epistolandi”, Odra 1992, issue 6, pp. 19–20.

Dybciak Krzysztof, “Sztuka bycia wolnym człowiekiem”, Tygodnik Solidarność 1996, issue 23, p. 17.

Stabro Stanisław, “Andrzej Bobkowski – biografia symboliczna”, Ruch Literacki 1993, col. 4, pp. 375–389.

Stabro Stanisław, “Europa odrzucona”, Twórczość 1991, issue 9, pp. 74–87.

Urbanowski Maciej, “Krzyk chuligana”, Arcana 1995, issue 4, pp. 142–145.

Urbanowski Maciej, “Szczęście pod wulkanem”, Nowe Państwo 2001, issue 24, pp. 36-37.

Zagańczyk Marek, “Najpierw żyć”, Kultura Niezależna 1990, issue 59, pp. 79–84.

Zieliński Jan, “Ode mnie przynajmniej listy coś są warte (o listach Andrzeja Bobkowskiego do rodziny)”, Twórczość 1984, issue 8, p. 87.

Zieliński Jan, “Wielki Spokój”, Teksty Drugie 1991, issue 1–2, pp. 96–108.

First Page

155

Last Page

170

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.