•  
  •  
 

Abstract

The article indicates how the figure of Zofia Kossak has been recorded in the unpublished accounts by former KL Auschwitz-Birkenau female internees who during their internment came into contact with the famous writer and activist of the Polish Underground State. Their testimonies diverge from the hagiographic tone which has dominated the known stories of Kossak’s camp experiences, rather resembling Tadeusz Borowski’s infamous post-WWII article entitled Alicja w krainie czarów.

Keywords

KL Auschwitz-Birkenau, Zofia Kossak, post-WWII accounts by female internees, Tadeusz Borowski

References

Unpublished sources from the Archive of the Auschwitz-Birkenau State Museum:

Kurzelowa Eugenia, Oświadczenia 1963, vol. 36.

Mann Irena, Oświadczenia 1998, vol. 143.

Oyrzyńska Maria, Oświadczenia 1982, vol. 98.

Rachwałowa Stanisława, Oświadczenia 1970, vol. 69.

Slisz-Oyrzyńska Maria, Oświadczenia 1980, vol. 94.

Wojnar-Sujecka Janina, Oświadczenia 1995, vol. 130.

Borowski Tadeusz, “Alicja w krainie czarów”, Pokolenie 1947, issue 1, p. 9.

Borowski Tadeusz, Wspomnienia. Wiersze. Opowiadania, PIW, Warsaw 1974.

Buryła Sławomir, “Na antypodach tradycji literackiej. Wokół «sprawy Borowskiego»”, Pamiętnik Literacki 1998, col. 4, pp. 99–123.

Drewnowski Tadeusz, Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim, PIW, Warsaw 1972.

Komar Michał, Bartoszewski Władysław, Skąd pan jest? Wywiad rzeka, Świat Książki, Warsaw 2006.

Kossak, Z otchłani, Książka i Wiedza, Warsaw 2004.

Kulesza Dariusz, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948, Trans Humana, Białystok 2006.

Pałaszewska Mirosława, “Zofia Kossak w latach II wojny światowej”, Niepodległość i Pamięć 1995, issue 3, pp. 49–94.

Stanzel Franz, “Typowe formy powieści”, trans. Ryszard Handke, in: Teorie form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym, Ryszard Handke (ed.), Wydawnictwo Literackie, Krakow1980, pp. 237–297.

Werner Andrzej, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Czytelnik, Warsaw 1971.

Zofia Kossak, Mirosława Pałaszewska (ed.), Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacja Archiwum Polski Podziemnej 1939–1956, Warsaw 1992.

First Page

219

Last Page

229

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.