•  
  •  
 

Abstract

The article is an attempt at interpretation of two essays, which may be called „Lager” essays. These are Écorces written by G. Didi-Huberman and Landscapes of the Metropolis of Death written by O.D. Kulka, their books are deeply related as the negation or at least as the questioning of the title of autobiographical book Anus mundi written by W. Kielar. Both authors do not describe Nazi concentration camp as „the anus of the world”. Their imagination is a post-imagination, their memory is a post-memory. In her paper Kuczyńska-Koschany considers the condition of the essay as quasi-genre after the Holocaust, after the genocide and in reference to the experience of a Lager.

Keywords

Lager essay, formulation „anus mundi”, postimagination, postmemory, Georges Didi-Huberman, Otto Dov Kulka, Wiesław Kielar

References

Améry Jean, Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten, Szczesny Verlag, München 1966.

Améry Jean, Über das Altern. Revolte und Resignation, E. Klett, Stuttgart 1968.

Bartelski Lesław Marian, Cień wojny. Eseje, Czytelnik, Warsaw 1983.

Blanchot Maurice, Niezniszczalne. Być Żydem, trans. Wanda Błońska, Literatura na Świecie 1996, issue 10, pp. 59–68.

Claude Lanzmann, “Le non-lieux de la mémoire”, in: Au sujet de Shoah, le film de Claude Lanzmann, Bernard Cuau (ed.), Belin, Paris 1990, pp. 280–293.

Claude Lanzmann’s Shoah. Key Essays, Stuart Liebman, Oxford University Press, New York 2007.

Conrad Joseph, Heart of Darkness, Penguin Books, London 1994.

Conrad Joseph, Jądro ciemności, trans. Magda Heydel, Znak, Krakow 2011.

Czapliński Przemysław, “Nie-miejsce” [entry] in: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba (eds.), collaborator Joanna Kalicka, Scholar, Warsaw 2014, pp. 270–272.

Didi-Huberman George, Obrazy mimo wszystko, trans. Mai Kubiak Ho-Chi, Universitas, Krakow 2008.

Gajewska Agnieszka, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Jedlicki Jerzy, “Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone”, in: Dzieło literackie jako źródło historyczne, Zofia Stefanowska and Janusz Sławiński, Czytelnik, Warsaw 1978, pp. 344–371.

Kępiński Antoni, Refleksje oświęcimskie, selection and introduction Zdzisław Jan Ryn, Wydawnictwo Literackie, Krakow 2005.

Kielar Wiesław, Anus mundi, 3rd edition, Wydawnictwo Literackie, Krakow 1980.

Kulka Otto Dov, Pejzaże metropolii śmierci. Rozmyślania o pamięci i wyobraźni, trans. Michał Szczubiałka, Czarne, Wołowiec 2014.

Morawiec Arkadiusz, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009.

Snyder Timothy, Black Earth. The Holocaust as History and Warning, Tim Duggan Books, New York 2015.

Sofsky Wolfgang, Die Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager, S. Fischer, Frankfurt am Main 1993.

Ubertowska Aleksandra, Holokaust. Auto(tanato)grafie, Wydawnictwo IBL PAN, Warsaw 2014.

Wojdowski Bogdan, “Judaizm jako los”, Puls 1993, issue 3, pp. 61–78.

Zimand Roman, Diarysta Stefan Ż., Ossolineum, Wrocław 1990.

Zonik Zygmunt, Anus belli. Ewakuacja i wyzwolenie hitlerowskich obozów koncentracyjnych, PWN, Warsaw 1988.

First Page

231

Last Page

241

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.