•  
  •  
 

Abstract

The main aim of the paper is to reflect on the various forms of the disclosure and the use of the grotesque in the Polish camp literature. Prisoners, authors of books devoted to life in the camps, experienced life in conditions that we did not normally recognize as impossible. In this sketch I try to show the ways of using (or not-using) of this experience in literature. Many Polish writers emphasized the importance of ridicule in the description of the world of the camp, because “it sees sharper, it clearly draws”, but that perspective often lacked in their books. However, there were writers (Grubinski and Wittlin) who put the world of Soviet slavery in satirical way, often in the form of “laughter through tears” (close to Bachtin’s conception). There were also writers (Lipski and Mayewski) who dispassionately exposed the horror of the atrocity of the camp, they took the game with the absurd (close to Kayser’s conception). Finally, there was a writer (Olszewski) who attempted to capture the entire Stalinist world as a grotesque.

Keywords

a soviet camp, a grotesque, a satire, the totalitarianism, hyper-reality

References

Grubiński Wacław, Między młotem a sierpem, Wydawnictwo „Czytelnik”, Warsaw 1990.

Herling-Grudziński Gustaw, Inny świat. Zapiski sowieckie, Czytelnik, Warsaw 1998.

Krakowiecki Anatol, Książka o Kołymie, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, London 1950.

Lipski Leo, Dzień i noc. Na otwarcie kanału Wołga-Don, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.

Lipski Leo, Piotruś, Oficyna Druków Niskonakładowych, Olsztyn 1995.

Mayewski Paweł, Rzeka, trans. from English J. Kempka, Oficyna Poetów i Malarzy, London 1960.

Naglerowa Herminia, Ludzie sponiewierani, Biblioteka Orła Białego, Rome 1945.

Naglerowa Herminia, Kazachstańskie noce, Katolicki Ośrodek Wydawniczy „Veritas”, London 1958.

Olszewski Witold, Budujemy kanał. Wspomnienia kierownika Biura Planowania, Polski Dom Wydawniczy, Rome 1947.

Skarga Barbara, Po wyzwoleniu…(1945-1956), Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 1990.

Voynovich Vladimir, Życie i niezwykłe przygody żołnierza Iwana Czonkina, trans. Wiktor Dłuski, Fabryka Bestsellerów, Warsaw 2012.

Wittlin Tadeusz, Diabeł w raju, Wydawnictwo „Polonia”, Warsaw 1990.

Bachtin Mikhail, Twórczość Franciszka Rabalais’go a kultura ludowa średniowiecza i renesansu, trans. Anna and Andrzej Goreń, Stanisław Balbus (ed.), Wydawnictwo Literackie, Krakow 1975.

Bolecki Włodzimierz, “Groteska, groteskowość”, in: Słownik literatury polskiej XX wieku, editorial team: Alina Brodzka, Mirosława Puchalska, Małgorzata Semczuk, Anna Sobolewska, Ewa Szary-Matywiecka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warsaw – Krakow 1992, pp. 345–361.

Burska Lidia, “Obozowa literatura”, in: Słownik literatury polskiej XX wieku, editorial team: Alina Brodzka, Mirosława Puchalska, Małgorzata Semczuk, Anna Sobolewska, Ewa Szary-Matywiecka, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław – Warsaw – Krakow 1992, pp. 740–746.

Dudek Andrzej, “Groteska jako próba realizmu. O książce Włodzimierza Wojnowicza”, in: Emigracja i tamizdat: szkice o współczesnej prozie rosyjskiej, Andrzej Drawicz (ed.), Wydawnictwo „Universitas”, Krakow 1993, pp. 225–248.

Groteska, Michał Głowiński (ed.), słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003.

First Page

87

Last Page

111

Language

eng

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.