•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Jewhen Małaniuk – ukraiński pisarz obozowy

Abstract

The article exposes works of Jewhen Małaniuk, Ukrainian poet, who debuted in internment camp for soldiers of Ukrainian People’s Republic situated in Poland. Disappointment caused by Ukraine’s institutional impotence and also by disloyalty of Polish ally reflected in poet-soldier’s peculiar literary picturing, which was permanently affected by post-camp syndrome.

Polish Abstract

-

Keywords

Jewhen Małaniuk, internment camp republics, Polish-Ukrainian literary relations, interwar period, patriotic lyric poetry

Polish Keywords

-

References

Bruski Jan Jacek, Petlurowcy. Centrum Państwowe Ukraińskiej Republiki Ludowej na wychodźstwie (1919–1924), Wydawnictwo Arcana, Kraków 2004.

Dubyk Halyna, Polskie kontakty literackie Jewhena Małaniuka, „Pamiętnik Literacki” 2010, z. 3, s. 73–99.

Karpus Zbigniew, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1999.

Karpus Zbigniew, Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku. Oddziały wojskowe ukraińskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919–1920, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.

Karpus Zbigniew, Zdradzeni sojusznicy. Oddziały ukraińskiej republiki ludowej w roku 1920 i ich dalsze losy [online], https://ioh.pl/artykuly/pokaz/zdradzeni-sojusznicy-odziay-ukraiskiej-republiki-ludowej-w-roku--i-ich-dalsze-losy,1066/ [dostęp: 24.11.2016].

Kasperski Edward, Jewhen Małaniuk i emigracyjne pogranicza kultur. Paralele ukraińsko-polskie, w: Literackie Kresy i bezkresy, pod red. Katarzyny R. Łozowskiej i Ewy Tierling, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2000, s. 261–280.

Kucenko Leonid, Dominus Malaniuk: tło i postat’, Centralno-Ukrajinśkie Wydawnyctwo, Kirowohrad 2001.

Kucenko Leonid, Krycewe słowo. Literaturnyj portret Jewhena Małaniuka, Wydawnictwo Wesełka, Kijów 2005.

Małaniuk Jewhen, A nie stepowa może Hellada, przeł. Józef Czechowicz, „Zet” 1933/1934, nr 2, s. 3.

Małaniuk Jewhen, Ischod, w: tenże, Powernennia, Wydawnictwo Swit, Lwów 2005, s. 29.

Małaniuk Jewhen, Napis na księdze wierszy, przeł. Józef Łobodowski, „Biuletyn Polsko-Ukraiński” 1937, nr 29, s. 328.

Małaniuk Jewhen, Notatnyky 1936–1939, Wydawnictwo Tempora, Kijów 2008.

Małaniuk Jewhen, Pro doliu emigraciji, „Nasza Zoria” 1922, nr 28, s. 19.

Małaniuk Jewhen, Sztylet czy stylos, w: Małaniuk Jewhen, Sztylet czy stylos, Wydawnictwo Kijów, Podiebrady 1925, s. 3.

Małaniuk Jewhen, Ukraińskie oczy, przeł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski „Zet” 1936, nr 16, s. 4.

Małaniuk Jewhen, Warszawa, przeł. Julian Tuwim, „Wiadomości Literackie” 1933, nr 12, s. 1.

Popowycz Myrosław, Narys istoriji kultury Ukrajiny, Wydawnictwo ArtEk, Kijów 1999.

Sawicka Jadwiga, Wołyń poetycki w przestrzeni kresowej, Wydawnictwo DiG, Warszawa 1999.

Serednicki Antoni, Eseje polsko-ukraińskie, [b.w.], Warszawa 1996.

Subtelnyj Orest, Ukrajina. Istorija, Wydawnictwo Łybid’, Kijów 1993.

First Page

7

Last Page

16

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.