•  
  •  
 

Polish Title

Skaza na portrecie – postać Zofii Kossak w relacjach byłych więźniarek Birkenau

Abstract

This article analyzes how the postwar accounts by female prisoners of Birkenau presented the character of Zofia Kossak, the famous writer and the activist of the Polish Underground State. The accounts are held today in the Archives of the Auschwitz-Birkenau State Museum and were hitherto unpublished. They shows Zofia Kossak in an unheroic way, contrary to the published testimonies of her camp experience. The accounts are reminiscent of the famous article Alice’s Adventures in Wonderland published by Tadeusz Borowski in 1947.

Polish Abstract

-

Keywords

KL Auschwitz-Birkenau, Zofia Kossak, postwar accounts by female prisoners, Tadeusz Borowski

Polish Keywords

-

References

Kurzelowa Eugenia, „Oświadczenia” 1963, t. 36.

Mann Irena, „Oświadczenia” 1998, t. 143.

Oyrzyńska Maria, „Oświadczenia” 1982, t. 98.

Rachwałowa Stanisława, „Oświadczenia” 1970, t. 69.

Slisz-Oyrzyńska Maria, „Oświadczenia” 1980, t. 94.

Wojnar-Sujecka Janina, „Oświadczenia” 1995, t. 130.

Borowski Tadeusz, Alicja w krainie czarów, „Pokolenie” 1947, nr 1, s. 9.

Borowski Tadeusz, Wspomnienia. Wiersze. Opowiadania, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.

Buryła Sławomir, Na antypodach tradycji literackiej. Wokół „sprawy Borowskiego”, „Pamiętnik Literacki” 1998, z. 4, s. 99–123.

Drewnowski Tadeusz, Ucieczka z kamiennego świata. O Tadeuszu Borowskim, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972.

Komar Michał, Bartoszewski Władysław, Skąd pan jest? Wywiad rzeka, Świat Książki, Warszawa 2006.

Kossak Zofia, Z otchłani, Książka i Wiedza, Warszawa 2004.

Kulesza Dariusz, Dwie prawdy. Zofia Kossak i Tadeusz Borowski wobec obrazu wojny w polskiej prozie lat 1944–1948, Trans Humana, Białystok 2006.

Pałaszewska Mirosława, Zofia Kossak w latach II wojny światowej, „Niepodległość i Pamięć” 1995, nr 3, s. 49–94.

Stanzel Franz, Typowe formy powieści, przekł. Ryszard Handke, w: Teorie form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym, red. Ryszard Handke, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980, s. 237–297.

Werner Andrzej, Zwyczajna apokalipsa. Tadeusz Borowski i jego wizja świata obozów, Czytelnik, Warszawa 1971.

Zofia Kossak, red. Mirosława Pałaszewska, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Fundacja Archiwum Polski Podziemnej 1939–1956, Warszawa 1992.

First Page

93

Last Page

103

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.