•  
  •  
 

Polish Title

Białe krematorium oczami krakowskiego dziennikarza. Książka o Kołymie Anatola Krakowieckiego

Abstract

Anatol Krakowiecki is the author of The Book on Kolyma – the memoirs from his stay in the Soviet concentration camp. The article introduces a profile of the author and of the most significant works of the Polish Gulag literature – its perception, contents and ideological message.

Polish Abstract

-

Keywords

Anatol Krakowiecki, The Book on Kolyma, Kolyma, Soviet concentration camp

Polish Keywords

-

References

Applebaum Anne, Gułag, przeł. Jakub Urbański, Świat Książki, Warszawa 2005.

Bocheński Józef M., Sto zabobonów, Philed, Kraków 1992.

Bolecki Włodzimierz, Ostatnia rozmowa (O „Innym świecie”), w: Bolecki Włodzimierz, „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Universitas, Kraków 2007, s. 322–344.

Ciwkacz Olga, Anatol Krakowiecki i jego „Książka o Kołymie”, w: Stanisławów i Ziemia Stanisławowska w II Rzeczypospolitej. Wojskowość, bezpieczeństwo, społeczeństwo, kultura, red. nauk.Mariusz Kardas, Adam A. Ostanek, Piotr Semków, Warszawa–Stanisławów 2016, s. 209–220.

Ciwkacz Olga, Turysta, „Новая Польша” 2008, nr 6, 42–43.

Czaplejewicz Eugeniusz, Polska literatura łagrowa, PWN, Warszawa 1992.

Danilewicz-Zielińska Maria, Szkice o literaturze emigracyjnej, Ossolineum, Wrocław 1992.

Ginzburg Eugenia, Stroma ściana, przeł. Andrzej Mandalian, Czytelnik, Warszawa 1990.

Heller Michał, Przedmowa do pierwszego wydania rosyjskiego, w: Szałamow Warłam, Opowiadania kołymskie, t. 1, Atext, Gdańsk 1991, s. 7–16.

Herling-Grudziński Gustaw, Dziennik pisany nocą 1973–1979, Res Publica, Warszawa 1990.

Kiełkowski Roman, Podgórze dzielnica zapomniana, w: Kopiec wspomnień, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1964.

Krakowiecki Anatol, Książka o Kołymie, Wydawnictwo LTW, Łomianki 2014.

Krakowiecki Anatol, Książka o Kołymie (fragmenty, część pierwsza), „Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK” [online] 2016, nr 1, s. 46–65, http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/wp-content/uploads/2012/11/kwartalnik-1-78-20161.pdf [dostęp: 12.02.2017].

Krakowiecki Anatol, Książka o Kołymie (fragmenty, część 2), „Kwartalnik Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy AK” [online] 2016, nr 2, s. 31–60, http://armiakrajowa-lagiernicy.pl/wp-content/uploads/2012/11/kwartalnik-2-79-20161.pdf [dostęp: 12.02.2017].

Levi Primo, Czy to jest człowiek, przeł. Halszka Wiśniowska, przedm. Israel Gutman, Państwowe Muzeum w Oświęcimiu, Książka i Wiedza, Warszawa–Oświęcim 1996.

Lisiewicz Piotr, Najgłówniejszy właściciel Krakowa, „Nowe Państwo” 2014, nr 7, 36–41.

Nowakowski Zygmunt, Literatura zsyłkowa, „Wiadomości” [Londyn] 1950, nr 5/6, s. 1.

Pipes Richard, Rewolucja rosyjska, przeł. Tadeusz Szafar, PWN, Warszawa 1994.

Sariusz-Skąpska Izabela, Polscy świadkowie GUŁagu. Literatura łagrowa 1939–1989, Universitas, Kraków 2002.

Siewierski Henryk, Spotkanie narodów, Instytut Literacki, Paryż 1984.

Skarga Barbara, Świadectwo „Innego świata”, „Kultura Niezależna” 1986, nr 19, s. 41–49.

Stefanowski Roman, Anatol Krakowiecki – krakowski kołymiak, „Dekada Literacka” 1993, nr 3, s. 3, 10.

Sucharski Tadeusz, Literatura Holocaustu i literatura Gułagu? Literatura doświadczenia totalitarnego!, „Słupskie Prace Filologiczne. Filologia Polska” 2007, nr 5, s. 94–118.

Sucharski Tadeusz, Polskie poszukiwania „innej” Rosji, Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2008.

Święch Jerzy, Literatura polska w latach II wojny światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Taylor Nina, Proza zsyłkowa, w: Literatura emigracyjna 1939–1989, red. Józef Garliński, Zdzisław Jagodziński, Józef Olejniczak, t. 1, Śląsk, Katowice 1993.

Taylor-Terlecka Nina, Śmiech po Kołymie, „Новая Польша” 2008, nr 6, 36–41.

Tołczyk Dariusz, Gułag w oczach Zachodu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2009.

Zamorski Kazimierz, Książka o Kołymie, „Kultura” [Paryż] 1950, nr 2/3, s. 235–237.

First Page

105

Last Page

120

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.