•  
  •  
 

Polish Title

Georges Didi-Huberman, Kora, Otto Dov Kulka, Pejzaże metropolii śmierci – jako eseje lagrowe? Wyobraźnia i pamięć formuł tytułowych wobec formuły anus mundi

Abstract

The article is an attempt at interpretation of two essays, which may be called „lager” essays. These are Bark written by G. Didi-Huberman and Landscapes of the Metropolis of Death written by O.D. Kulka, their books are deeply related as the negation or at least as the questioning of the title of autobiographical book Anus mundi written by W. Kielar. Both authors do not describe Nazi concentration camp as „the anus of the world”. Their imagination is a post-imagination, their memory is a post-memory. In her paper Kuczyńska-Koschany considers the condition of the essay as quasi-genre after the Holocaust, after the genocide and in reference to the experience of a lager.

Polish Abstract

-

Keywords

Lager essay, formula anus mundi, post-imagination, post-memory, Georges Didi-Huberman, Otto Dov Kulka, Wiesław Kielar

Polish Keywords

-

References

Améry Jean, O starzeniu się. Bunt i rezygnacja. Podnieść na siebie rękę. Dyskurs o dobrowolnej śmierci, przeł. i przedm. opatrzył Bogdan Baran, Czytelnik, Warszawa 2007.

Améry Jean, Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, przeł. Ryszard Turczyn, posł. opatrzył Piotr Weiser, Homini, Kraków 2007.

Bartelski Lesław Marian, Cień wojny. Eseje, Czytelnik, Warszawa 1983.

Blanchot Maurice, Niezniszczalne. Być Żydem, przeł. Wanda Błońska, „Literatura na Świecie” 1996, nr 10, s. 59–68.

Claude Lanzmann, Le non-lieux de la mémoire, w: Au sujet de Shoah, le film de Claude Lanzmann, red. Bernard Cuau, Belin, Paris 1990, s. 280–293.

Claude Lanzmann’s „Shoah”. Key Essays, red. Stuart Liebman, Oxford University Press, New York 2007.

Conrad Joseph, Jądro ciemności, przeł. Jędrzej Polak, posł. opatrzył Przemysław Czapliński, Vesper, Poznań 2009.

Conrad Joseph, Jądro ciemności, przeł. Magda Heydel, Znak, Kraków 2011.

Czapliński Przemysław, Nie-miejsce [hasło] w: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, red. Magdalena Saryusz-Wolska, Robert Traba, współpraca Joanna Kalicka, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, s. 270–272.

Didi-Huberman George, Obrazy mimo wszystko, przekł. Mai Kubiak Ho-Chi, Universitas, Kraków 2008.

Gajewska Agnieszka, Zagłada i gwiazdy. Przeszłość w prozie Stanisława Lema, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Jedlicki Jerzy, Dzieje doświadczone i dzieje zaświadczone, w: Dzieło literackie jako źródło historyczne, pod red. Zofii Stefanowskiej i Janusza Sławińskiego, Czytelnik, Warszawa 1978, s. 344–371.

Kępiński Antoni, Refleksje oświęcimskie, wybór i wstęp Zdzisław Jan Ryn, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.

Kielar Wiesław, Anus mundi, wyd. 3, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.

Kulka Otto Dov, Pejzaże metropolii śmierci. Rozmyślania o pamięci i wyobraźni, przeł. Michał Szczubiałka, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2014.

Morawiec Arkadiusz, Literatura w lagrze, lager w literaturze. Fakt – temat – metafora, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2009.

Snyder Timothy, Czarna ziemia. Holokaust jako ostrzeżenie, przekł. Bartłomiej Pietrzyk, Znak Horyzont, Kraków 2015.

Sofsky Wolfgang, Ustrój terroru. Obóz koncentracyjny, przekł. Małgorzata Łukasiewicz, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa 2016.

Ubertowska Aleksandra, Holokaust. Auto(tanato)grafie, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2014.

Wojdowski Bogdan, Judaizm jako los, „Puls” 1993, nr 3, s. 61–78.

Zimand Roman, Diarysta Stefan Ż., Ossolineum, Wrocław 1990.

Zonik Zygmunt, Anus belli. Ewakuacja i wyzwolenie hitlerowskich obozów koncentracyjnych, PWN, Warszawa 1988.

First Page

121

Last Page

133

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.