•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Argumentacja u Kanta ze współczesnej perspektywy – Frege i Habermas

Abstract

Kant’s work remains alive and topical even after so many years. The present article deals with the basic issue of the method of argument. The present study concentrates on the problem of analyticity as formulated by Kant, its interpretation by Gottlob Frege, the issue of the categorical imperative, as well as the conception of the truth in Habermas’s reception of Kant.

Polish Abstract

Dzieło Immanuela Kanta mimo upływu lat pozostaje żywe i aktualne. Artykuł opisuje podstawowe zagadnienie, jakim jest argumentacja. Przedmiotem rozważań jest problem analityczności, tak jak go formułuje Kant i w ujęciu Gottloba Fregego, oraz zagadnienie imperatywu kategorycznego i pojęcia prawdy w recepcji Kanta przez Jürgena Habermasa.

Keywords

method of argument, Immanuel Kant, Gottlob Frege, Jürgen Habermas

Polish Keywords

argumentacja, Immanuel Kant, Gottlob Frege, Jürgen Habermas

References

Apel K.-O., Einleitung zu Ch. S. Peirce, Schriften I, Frankfurt am Main 1968.

Derra A., Podstawowe pojęcia fregowskiej semantyki. Frege jako ojciec współczesnej filozofii języka, http://www.aleksandraderra.eu/resources/artykuly/Podstawowe_pojecia_Fregowskiej_semantyki.pdf [dostęp: 10.06.2017].

Frege G., Pisma semantyczne, przeł. B. Wolniewicz, Warszawa 2014.

Frege G., Über Sinn und Bedeutung, https://www.uni-erfurt.de/fileadmin/public-docs/Philosophie/TheoPhil/Alex_Burri/Sommer_11/Ueber_Sinn_und_Bedeutung.pdf [dostęp: 10.06.2017].

Habermas J., Der philosophische Diskurs der Moderne. Zwölf Vorlesungen, Wissenschaft Taschenbuch 749, Frankfurt am Main 1988.

Habermas J., Erläuterungen zur Diskursethik, Wissenschaft Taschenbuch 975, Frankfurt am Main 1991.

Habermas J., Między naturalizmem a religią, przeł. M. Pańków, Warszawa 2012.

Habermas J., Teoria działania komunikacyjnego, przeł. A.M. Kaniowski, t. 1, 2, Warszawa 2015.

Habermas J., Luhmann N., Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie – Was leistet die Systemforschung?, Frankfurt am Main 1971.

Hegel G.W.F., Über die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, [w:] G.W.F. Hegel Werke in 20 Bänden, Bd. 2, Frankfurt am Main 1969.

Husserl E., Badania logiczne, t. 1: Prolegomena do czystej logiki, przeł. J. Sidorek, Biblioteka Filozofów (red. J. Rolewski), Toruń 1996.

Judycki S., Kantowska teoria umysłu, [w:] http://ifsid.arch.ug.edu.pl/filozofia/pracownicy/judycki/doc/Kantowska%20teoria%20umyslu.pdf [dostęp: 2.04.2018].

Kant I., Kritik der reinen Vernunft, [w:] Philosophie von Platon bis Nietzsche, Berlin–Brasov 1998.

Kmiecik A., Logika ogólna i transcendentalna Immanuela Kanta, „Filo-Sofija” 2004, nr 1(4), s. 27–46.

Mc Farlane J., Frege, Kant and the Logic in Logicism, „The Philosophical Review” 2002, vol. 111, no. 1 (January), s. 25–65.

Powszechna Encyklopedia Filozofii, wersja internetowa: http://www.ptta.pl/pef [dostęp: 10.06.2017].

Zanetti V., Kants Auffassung von Wahrheit, http://edoc.hu-berlin.de/hostings/athenaeum/documents/athenaeum/2002-12/zanetti-veronique-91/PDF/zanetti.pdf [dostęp: 10.06.2017].

First Page

163

Last Page

182

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.