•  
  •  
 

Polish Title

Perswazyjność dyskursu poprawności politycznej z uwzględnieniem podłoża filozoficznego

Abstract

In the introductory section, the article describes the problem with a clear definition of the political correctness. It is shows the split into two ways of presenting the subject. Then the main theme of Jonathan Haid’s theory of moral foundations is presented. At the next stage are analyzed common elements of the idea of political correctness and the philosophy of Jean Jacques Rousseau, the Frankfurt school and Marxist culture.

Polish Abstract

W części wstępnej artykuł pokrótce zarysowuje problem z jednoznaczną definicją pojęcia „poprawność polityczna”. Wskazany zostaje podział na dwa podstawowe sposoby ujmowania tematu. Następnie zaprezentowane zostaje osadzenie głównego zagadnienia w teorii fundamentów moralnych według Jonathana Haidta. Na dalszym etapie przeanalizowane zostają elementy wspólne idei politycznej poprawności oraz filozofii Jean-Jacquesa Rousseau, szkoły frankfurckiej oraz marksizmu kulturowego.

Keywords

political correctness, cultural Marxism, Frankfurt School, Jean Jacques Rousseau, liberalism, conservatism

Polish Keywords

poprawność polityczna, marksizm kulturowy, szkoła frankfurcka, Jean-Jacques Rousseau, liberalizm, konserwatyzm

References

Haidt J., Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, przeł. A. Nowak-Młynikowska, Sopot 2014.

Kacprzak M., Pułapki poprawności politycznej, Radzymin 2012.

Poprawność polityczna, red. G. Habrajska, Łask 2006.

Poprawność polityczna, [w:] W. Kopaliński, Słownik wydarzeń, pojęć i legend XX wieku, Warszawa 2000, s. 326.

Poprawność polityczna [w:] Wielki słownik wyrazów obcych, red. M. Bańko, Warszawa 2005, s. 998.

Rousseau J.J., Umowa społeczna, przeł. A. Peretiatkowicz, wyd. 5 popr. i uzup., Kęty 2002.

Strinati D., Wprowadzenie do kultury popularnej, przeł. W.J. Burszta, Poznań 1998.

Witek J., Żmigrodzki Z., „Polityczna poprawność” w III Rzeczypospolitej, Radom 2003.

Zdunkiewicz-Jedynak D., Językowy kodeks poprawności politycznej a kultura języka, [w:] Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), red. B. Pędzich, D. Zdunkiewicz-Jedynak, Warszawa 2011, s. 61–64.

First Page

197

Last Page

206

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.