•  
  •  
 

Polish Title

Perswazja poprzez segmentację wiadomości w rosyjskich internetowych serwisach informacyjnych

Abstract

The author examines the implementation of persuasion in the Russian journalistic services in Internet. The subject of the analysis is the segmentation of journalistic texts and its disposition, namely the presentation of part of information in form of a notice placed on the main page of the search engine. According to the author, it allows for the specific configuration of three levels of information: extensional, intensional and pragmatic. The use of segmentation of the journalistic texts for persuasion and manipulation has been shown on the example of Russian information services in Internet on the portal Rambler.ru.

Polish Abstract

Autor rozważa realizację perswazji komunikacyjnej w środowisku rosyjskich serwisów informacyjnych w Internecie. Przedmiotem analizy jest zjawisko segmentacji tekstu dziennikarskiego i jego dyspozycjonowanie, a mianowicie przedstawienie części informacji w postaci anonsu zamieszczanego na głównej stronie wyszukiwarki. Zdaniem autora, pozwala to na szczególną konfigurację trzech poziomów informacji: ekstensjonalnej, intensjonalnej i pragmatycznej. Wykorzystanie segmentacji tekstu informacji dziennikarskiej zostało pokazane na przykładzie portalu Rambler.ru.

Keywords

persuasion, manipulation, journalistic services in Internet, medial discourse, medialinguistics, information levels, Russian media

Polish Keywords

perswazja, manipulacja, serwis informacyjny w Internecie, dyskurs medialny, medialingwistyka, poziomy informacji, media rosyjskie

References

Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Łask 2006.

Dik S.C., Functional Grammar, Dordrecht 1981.

Duszak A., Tekst. Dyskurs. Komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.

Gerber T.P., Zavisca J., Does Russian Propaganda Work?, „Washington Quarterly” 2016, vol. 39, no. 2, s. 79–98.

Karolak S., Podstawowe struktury składniowe języka polskiego, Warszawa 2002.

Kentaro, M., Kenichiro, M., Michiko F. et al., Eye Movement as a Biomarker of Schizophrenia: Using an Integrated Eye Movement Score, „Psychiatry and Clinical Neurosciences” 2017, vol. 71, no. 2, s. 104–114.

Kiklewicz A., Czwarte królestwo. Język a kontekst w dyskursach współczesności, Warszawa 2012.

Kiklewicz A., Dominanta semantyczna jako czynnik rozumienia wypowiedzi i tekstu, „Język Polski” 2007, t. 87, nr 1, s. 3–15.

Kiklewicz A., Dominanta semantyczna w komunikacji językowej, [w:] Паланiстыка – Полонистика – Polonistyka 2007, red. A. Kiklewicz, S. Ważnik, Мінск 2008, s. 85–116.

Kiklewicz A., Infantylizm semantyczny w dyskursach publicznych, „Zeszyty Prasoznawcze” 2015, t. 58, nr 4, s. 763–794.

Kiklewicz A., Политическая пропаганда в современных российских СМИ: эпистемологический аспект, „Przegląd Wschodnioeuropejski” 2015, nr 6/2, s. 179–200.

Kiklewicz A., Притяжение языка. Т. 1. Семантика. Лингвистика текста. Коммуникативная лингвистика, Olsztyn 2007.

Mazur J., Organizacja tekstu potocznego. Na przykładzie języka polskiego i rosyjskiego, Lublin 1986.

Metzler Lexikon. Medientheorie – Medienwissenschaft, red. H. Schanze, Stuttgart–Weimar 2002.

Nowak E., Koncepcja primingu w studiach nad komunikowaniem politycznym, „Studia Medioznawcze” 2012, t. 49, nr 2, s. 117–131.

Nowak E., Riedel R., Agenda setting, priming, news framing. Analiza porównawcza telewizyjnych audycji informacyjnych TVN i TVP1 w okresie kampanii przedwyborczych w Polsce 2005 i 2007 r., „Zeszyty Prasoznawcze” 2008, t. 51, nr 1–2, s. 67–83.

Ogden C.K., Richards I.A., The Meaning of Meaning. A Study of The Influence of Language upon Thought and of The Science of Symbolism, London 1969.

Pisarek W., Nowa retoryka dziennikarska, Kraków 2002.

Proudlock F.A., Gottlob I., Physiology and Pathology of Eye-Head Coordination, „Progress in Retinal & Eye Research” 2007, vol. 26, no. 5, s. 486–515.

Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2008.

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006.

Tso I.F., Calwas A.M., Chun J. et al., Altered Attentional and Perceptual Processes as Indexed by N170 during Gaze Perception in Schizophrenia: Relationship with Perceived Threat and Paranoid Delusions, „Journal of Abnormal Psychology” 2015, vol. 124, no. 3, s. 519–531.

Wojtak M., Gatunki prasowe, Lublin 2004.

Ziembiński Z., Logika praktyczna, Warszawa 1987.

Засурский Я.И., Тенденции функционирования СМИ в современной структуре российского общества, [w:] Средства массовой информации России, ред. М.И. Алексеева, Л.Д. Болотова, Е.Л. Вартанова и др., Москва 2008, s. 3–53.

Лаптева O., Русский разговорный синтаксис, Москва 1976.

Ухванова-Шмыгова И.Ф., Газета – аудитория: типология речевого взаимодействия (на материале белорусской печати), [w:] Методология исследований политического дискурса. Актуальные проблемы содержательногоанализа общественно-политических текстов, I, ред. И.Ф. Ухванова--Шмыгова, Минск 1998, s. 186–200.

First Page

207

Last Page

224

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.