•  
  •  
 

Polish Title

Luka informacyjna jako czynnik wyzwalający zaciekawienie odbiorcy (na podstawie analizy nagłówków artykułów zamieszczonych w wybranych portalach internetowych)

Abstract

Information gap is the effect of interpretation appeared when rises the space between receivers knowledge needed to understand the communicate and the knowledge that receiver already has (his interpretative base). This space could be unfavourable for the receiver, but beneficial for the sender. The mechanism helps him to navigate receivers behaviour for seeking additional information, that will help the last to fill unpleasant information gap.

In the article is being tested the hypothesis that utterances constructed in special way could generate information gap and because of that, they could release higher curiosity than utterances full of information needed to understand the meaning of the utterance. According to the results of language analysis the survey was held. Results of questionnaire validated the hypothesis – more interesting are this utterances that could generate information gap.

Polish Abstract

W artykule przyjmuje się, że luka informacyjna to pojawiający się w procesie interpretacji efekt, powstający wówczas, gdy tworzy się przestrzeń między wiedzą niezbędną do przeprowadzenia operacji dopełnienia sensu w procesie interpretacji komunikatu a wiedzą już posiadaną przez odbiorcę (jego bazą interpretacyjną). Ta przestrzeń może być niekorzystna z punktu widzenia odbiorcy, ale korzystna dla nadawcy. Jest to bowiem mechanizm, który pozwala nadawcy sterować działaniem odbiorcy w kierunku poszukiwania przez tego ostatniego dodatkowych informacji, które pozwolą zapełnić lukę informacyjną.

W artykule testuje się hipotezę, że komunikaty charakteryzujące się określoną konstrukcją generują lukę informacyjną i przez to są postrzegane jako wywołujące większe zaciekawienie niż komunikaty pełne informacyjnie. Przedstawione są także rezultaty przeprowadzonego przez autorkę badania językowego oraz sporządzonej na potrzeby badania ankiety. Przyjęta hipoteza badawcza została potwierdzona w badaniu – większym zainteresowaniem cieszyły się tytuły, które generowały lukę informacyjną.

Keywords

information gap, social impact, curiosity, headline, press

Polish Keywords

luka informacyjna, wywieranie wpływu, ciekawość, nagłówek prasowy

References

Awdiejew A., Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków 2007.

Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 1, Łask 2004.

Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Łask 2006.

Cialdini R.B., Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, przeł. B. Wojciszke, Gdańsk 2004.

Falkowski A., Tyszka T., Psychologia zachowań konsumenckich, Gdańsk 2009, s. 15–45.

Filipczak-Białkowska A., Strategies for Organising the Attention of Receivers in E-mail Marketing, „Acta Universitas Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2017, nr 5(43), s. 159–171.

Fiske S.T., Taylor S.E., Social Cognition: From Brains to Culture, New York 2013.

Galewski T., Społeczna luka informacyjna jako bariera rozwoju społeczeństwa informacyjnego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica” 2014, nr 34, s. 57–67.

Grochala B., Dowcip językowy w nagłówkach „Gazety Wyborczej”, „Acta Universitas Lodziensis. Folia Linguistica” 2005, nr 43, s. 25–35.

Kasiak M., Artykuł publicystyczny w prasie i w Internecie. Analiza porównawcza, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy” 2016, t. 8/19, s. 189–206.

Loewenstein G., The Psychology of Curriosity: Review and Reinterpretation, „Psychological Bulletin” 1994, vol. 116, no. 1, s. 75–98.

Makiewicz M., Innowacja graficzna jako składnik wizualizacji semantyki w nagłówkach „Gazety Wyborczej”, „Acta Universitas Lodziensis. Folia Linguistica” 2007, nr 44, s. 87–103.

Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, Warszawa 2003.

Pałuszyńska E., Nagłówki w „Gazecie Wyborczej” (ekspresywna leksyka, frazematyka, metaforyka), Łódź 2006.

Pawłowska I., Nagłówek w sieci: budowa i funkcja nagłówków prasowych na przykładzie internetowego portalu miejskiego e-sosnowiec.pl, „Rocznik Prasoznawczy” 2010, nr 4, s. 105–118.

Piber-Dąbrowska K., Sędek G., Spostrzeganie bez uprzedzeń i stereotypów – zarys problematyki, „Psychologia Społeczna” 2006, nr 2, s. 7–12.

Pisarek W., Poznać prasę po nagłówkach! Nagłówek wypowiedzi prasowej w oświetleniu lingwistycznym, Kraków 1967.

Sadowska A., Tytuły prasowe – ich budowa i funkcja, „Acta Universitas Lodziensis. Folia Polonica” 2007, nr 9, s. 401–413.

Wala Ł., Dezinformacja społeczeństwa realizowana przez media internetowe a jej społeczna akceptacja, „Annales. Etyka w życiu gospodarczym” 2015, t. 18, nr 1, s. 115–124.

First Page

245

Last Page

262

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.