•  
  •  
 

Polish Title

Reklama w konwencji zwiastuna filmowego – perswazja czy manipulacja?

Abstract

Popular brands, hoping to catch the attention of a bored spectator, are increasingly using advertainment, which is a combination of advertising, fun and entertainment. An example of this phenomenon is advertising imitating movie trailers. The author tries to answer the question of whether the recipient of such productions is aware that watches advertising?

Polish Abstract

Znane marki, chcąc przykuć uwagę znudzonego reklamami widza, coraz częściej sięgają po advertainment, czyli połączenie reklamy z zabawą i rozrywką. Przykładem tego zjawiska są reklamy w konwencji zwiastunów filmowych. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie: Czy odbiorca takich przekazów jest świadomy, że ogląda reklamę?

Keywords

advertising, movie trailer, trailer, advertainment

Polish Keywords

reklama, zwiastun filmowy, trailer, advertainment

References

Advertainment – przyciągnij uwagę widza!, https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-advertainment-przyciagnij-uwage-widza [dostęp: 18.02.2017].

CBOS: ponad 85 proc. Polaków nie lubi reklam, http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/cbos-ponad-85-proc-polakow-nie-lubi-reklam [dostęp: 18.02.2017].

Fog K., Budtz Ch., Munch P., Blanchette S., Storytelling – narracja w reklamie i biznesie, przeł. J. Wasilewski, B. Brach, Warszawa 2011.

Gut D., Kieszonkowe kino, https://www.wprost.pl/tygodnik/43177/Kieszonkowe-kino.html [dostęp: 18.02.2017].

Habrajska G., Nakłanianie, perswazja, manipulacja językowa, „Folia Litteraria Polonica” 2005, nr 7, s. 91–126.

Mosiejczuk W., Zwiastun jako gatunek filmowy, http://blog.mosiejczuk.pl/zwiastun-jako-gatunek-filmowy [dostęp: 19.02.2017].

Ptaszek G., Rozrywka w służbie reklamy (advertainment), czyli jak uśpić czujność konsumenta, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2015, nr 4, s. 62–79.

Russell C.A., Advertainment: Fusing Advertising and Entertainment, Michigan 2007.

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006.

First Page

263

Last Page

274

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.