•  
  •  
 

Polish Title

Logiki dyskursów

Abstract

The main thesis presented in the article is a claim that different kinds of communications have different purport bases and different interpretations mechanisms. There is one initial universal logic, that helps human to rationalize all processes of analysis of reality, categorise it and to find causal links. On the other hand it don`t allows to interpret effectively and understand massages in all complicated communication situations and in each specialist discourse. In practice, it is needed to learn a participation in different kinds of communication (discourses). General human`s initial logic predispositions are not enough to effectively communicate in each of this discourses.

Polish Abstract

Główną tezą przedstawioną w artykule jest twierdzenie, że różne rodzaje komunikacji mają różne bazy odniesienia sensu i różne mechanizmy interpretacyjne, które pozwalają na osiągnięcie stanu rozumienia w odpowiednim rodzaju komunikacji. Można przyjąć, że istnieje jedna początkowa uniwersalna logika, pozwalająca na racjonalizację całego procesu analizy rzeczywistości przez człowieka, jej kategoryzację i ustalenie związków przyczynowo-skutkowych, lecz nie pozwala ona na skuteczną interpretację i rozumienie przekazów we wszystkich złożonych sytuacjach komunikacyjnych i w każdym wyspecjalizowanym dyskursie. Jak pokazuje praktyka, uczestnictwa w różnych rodzajach komunikacji (dyskursach) trzeba się uczyć i wstępne predyspozycje logiczne każdego człowieka nie wydają się wystarczające, by od razu skutecznie w nich komunikować.

Keywords

discourse analysis, argumentation, heuristic rules, discourse logic

Polish Keywords

analiza dyskursu, argumentacja, reguły heurystyczne, logika dyskursu

References

Awdiejew A., Argumentacja aksjologiczna w komunikacji społecznej, [w:] Rozmowy o komunikacji 2. Motywacje psychologiczne i kulturowe w komunikacji, red. G. Habrajska, Łask 2008, s. 29–40.

Awdiejew A., Habrajska G., Strategie propagandowe i agitacyjne, [w:] Rozmowy o komunikacji 3. Problemy komunikacji społecznej, red. G. Habrajska, Łask 2009,s.9–54.

Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Łask 2006.

Pleszczyński J., Epistemologia komunikacji medialnej. Perspektywa ewolucyjna, Lublin 2013.

Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, Warszawa 2001.

Szymanek K., Wieczorek K., Wójcik A., Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa 2008.

First Page

11

Last Page

20

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.