•  
  •  
 

Polish Title

„Kocham Cię” jako performatyw

Abstract

The phrase “I love you” is usually associated with a description of the sender’s sentiment. As something that talks about the emotional state of the speaker. However, this is not always the case. There are cases of using this phrase that do not serve cognitive function, when “I love you” does not “inform” about the sender’s feelings state. These words have in these cases the driving force, they are the action. The formulation which is “the doing of a certain action”, John L. Austin calls a “performative utterance,” or a “performative”. “I love you” seems to meet the conditions for such classification in at least three cases, i.e. when this sentence is pronounced to create a relationship (this is usually its first formulation by the sender and the receiver, although the time elapsed between the two statements may be long). Second, when we have the situation of renewing such a commitment – to be in a relationship and take actions for its benefits. And finally, when other forms of showing love are impossible for a variety of reasons.

Polish Abstract

Sformułowanie: „Kocham Cię” zazwyczaj kojarzone jest z opisem uczuć nadawcy tego komunikatu, jako coś, co mówi o stanie emocjonalnym mówiącego. Jednak nie zawsze tak jest. Istnieją takie wypadki użycia tego zdania, które nie służą funkcji poznawczej, kiedy „Kocham Cię” nie „zdaje sprawy” ze stanu uczuć nadawcy. Słowa te mają w tych wypadkach moc sprawczą, są działaniem. Wypowiedzenie, które jest „robieniem czegoś” John L. Austin nazywa „zdaniem performatywnym”, „wypowiedzią performatywną” bądź, w skrócie, „performatywem”. „Kocham Cię” zdaje się spełniać warunki takiego zaszeregowania w co najmniej trzech przypadkach. Po pierwsze, gdy zdanie to wypowiedziane jest dla stworzenia związku (to zazwyczaj pierwsze wypowiedzenie go przez nadawcę i odbiorcę, choć czas, jaki upłynie między tymi dwiema wypowiedziami może być długi). Po drugie, gdy mamy sytuację odnowienia takiego zobowiązania – do bycia w związku i działania na jego rzecz. Wreszcie w sytuacji, gdy inne formy okazania miłości są niemożliwe z różnych powodów.

Keywords

performative act, language in action, emotions in language, expressing feelings

Polish Keywords

akt performatywny, język w działaniu, emocje w języku, wyrażanie uczuć

References

Austin J.L., Jak działać słowami [w:] J.L. Austin, Mówienie i poznawanie, przeł., wstępem i przypisami opatrzył oraz skorowidz sporządził B. Chwedeńczuk, Warszawa 1993, s. 545–708.

Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Łask 2006.

Data K., W jaki sposób językoznawcy opisują emocje, „Język a Kultura”, t. 14: Uczucia w języku i w tekście, red. I. Nowakowska-Kempna, A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000, s. 245–252.

Doroszewski, W., Język, myślenie, działanie. Rozważania językoznawcy, Warszawa 1982.

Duszak A., Pawlak N., Anatomia gniewu. Emocje negatywne w językach i kulturach świata, Warszawa 2003.

Goleman D., Inteligencja emocjonalna, przeł. A. Jankowski, Poznań 1997.

Grabias, S., O ekspresywności języka: ekspresja a słowotwórstwo, Lublin 1981.

Nowakowska-Kempna I., Konceptualizacja uczuć w języku polskim. Część II. Data, Warszawa 2000.

Rusbult C.E., Johnson D.J., Morrow G.D., Impact of Couple Patterns of Problem Solving on Distress and Nondistress in Dating Relationships, „Journal of Personality and Social Psychology” 1986, vol. 50, no. 4, s. 744–753.

Shakespeare W., Romeo i Julia, [w:] W. Shakespeare, Romeo i Julia. Hamlet. Makbet, przeł. S. Barańczak, Kraków 2006.

Sternberg R.J., A Triangular Theory of Love, „Psychological Review” 1986, no. 93(2), s. 119–135.

Wojciszke B., Psychologia miłości, Gdańsk 2003.

First Page

321

Last Page

333

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.