•  
  •  
 

Polish Title

Komunikacyjna analiza tekstu perswazyjnego

Abstract

The article presents the analysis of persuasive texts produced in different codes. The way of analysis of this texts is the same, independently of used code. Verbal, visual and verbal-visual texts, if they got to influence recipients attitudes or behaviour, need to use discourse knowledge and ability of standardization of arguments. Discourse knowledge is necessary to interpret and understand message. It allows to evoke general background and particular situation, so to set out communicative situation, in which each persuasion is embed. It also gives an area, which general rules refer to. Standardization of arguments allows to define the persuasion aim.

Polish Abstract

W artykule przestawione zostały analizy przykładów tekstów perswazyjnych realizowanych w różnych kodach. Sposób analizy tych tekstów, niezależnie od zastosowanego kodu, jest taki sam. Zarówno w przypadku tekstów werbalnych, jak i wizualnych czy wizualno-werbalnych, jeśli mają wpływać na postawy lub zachowania odbiorców, konieczne są wykorzystanie wiedzy dyskursywnej i umiejętność standaryzacji argumentów, które trzeba wyodrębnić z tekstu. Wiedza dyskursywna niezbędna jest do interpretacji i zrozumienia komunikatu. Umożliwia ona przywołanie tła ogólnego i sytuacji konkretnej – czyli określenie sytuacji komunikacyjnej, w jakiej osadzona jest każda perswazja. Wskazuje także na obszar, do którego nawiązują reguły ogólne, stanowiące pierwszą przesłankę w argumentacji aksjologicznej. Natomiast standaryzacja argumentów pozwala na sprecyzowanie celu perswazyjnego.

Keywords

communicativism, discourse, persuasion, argumentation, advertisement, mem

Polish Keywords

komunikatywizm, dyskurs, perswazja, argumentacja, reklama, memy

References

Awdiejew A., Argumentacja aksjologiczna w komunikacji publicznej, [w:] Rozmowy o komunikacji 2. Motywacja psychologiczna i kulturowa w komunikacji, red. G. Habrajska, Łask 2008, s. 29–40.

Awdiejew A., Habrajska G., Strategie propagandowe i agitacyjne, [w:] Rozmowy o komunikacji 3. Problemy komunikacji społecznej, red. G. Habrajska, Łask 2009, s. 9–54.

Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Łask 2006.

Cialdini R.B., Zasady wywierania wpływu na ludzi, przeł. A. Romanek, Gliwice 2011 (wcześniejsze wydania 2003–2008).

Lewiński P., Retoryka jako narzędzie opisu komunikatów reklamowych, [w:] Manual –reklama, red. M. Wszołek, Kraków 2017, s. 35–120.

Nowicka M., Tworzenie rzeczywistości w studio telewizyjnym. Analiza dyskursu medialnego z elementami analizy performatywnej, [w:] Rozmowy o komunikacji 5. Kategorialne aspekty komunikacji, red. G. Habrajska, Łódź 2011, s. 108–125.

Tokarz M., Argumentacja, perswazja, manipulacja, Gdańsk 2006.

First Page

39

Last Page

55

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.