•  
  •  
 

Polish Title

Obiekty ideologiczne w argumentacji aksjologicznej

Abstract

In axiological argumentation that refers to issues concerning matters of ethics, politics, or aesthetics, a warrant is derived from a general axiological base, which consists of propositions that are accepted by a particular social group. Such a warrant is supported by ideology, understood as a relatively well organized set of evaluative propositions (justified within frames of the given system). In axiological argumentation beliefs are represented by cultural objects that serve as the arguments. Cultural objects are universals, which have a culturally developed interpretation. Sub-type of cultural objects are ideological objects.

In argumentative discourse the arguer applies the loaded axiological definitions, in which individual objects play the role of definiendum whereas definiens is represented by ideological objects, which are emotionally loaded. The main objective of this type of discourse is not changing beliefs, but generating the excitement of the audience for rudimentary premises that refer to the ideological beliefs shared by the same groups to which the sender belongs.
The main purpose of this article is to show how ideological objects constitute the emotional base of the discourse.

Polish Abstract

Argumentacja aksjologiczna odnosi się do kwestii dotyczących etyki, polityki albo estetyki. W tego rodzaju argumentacji źródłem gwaranta jest ogólna baza aksjologiczna, która składa się z przyjętych przez określoną grupę społeczną sądów wartościujących. Taki gwarant jest poparty przez ideologię, rozumianą jako względnie dobrze zorganizowany zbiór sądów wartościujących usankcjonowanych w ramach danej kultury. W argumentacji aksjologicznej sądy są reprezentowane przez obiekty kulturowe, które służą jako argumenty. Podklasą obiektów kulturowych są obiekty ideologiczne.
W dyskursie argumentacyjnym używa się definicji wartościujących, w których poszczególne obiekty indywidualne grają rolę definiendum, podczas gdy definiens jest reprezentowany przez nacechowane emocjonalnie obiekty ideologiczne. Głównym celem tego rodzaju dyskursu nie jest zmiana przekonań, ale indukowanie w odbiorcach emocji, które odwołują się do ideologii wyznawanych przez grupę, do której należy nadawca.
Celem niniejszego artykułu jest pokazanie, w jaki sposób konstruowane są obiekty ideologiczne i jak ich konstrukcja wpływa na emocjonalną podstawę argumentacji.

Keywords

axiological argumentation, cultural objects, emotions, ideological objects, ideology

Polish Keywords

argumentacja aksjologiczna, emocje, ideologia, obiekty ideologiczne, obiekty kulturowe

References

Awdiejew A., Argumentacja aksjologiczna w komunikacji publicznej, [w:] Rozmowy o komunikacji 2. Motywacje psychologiczne i kulturowe w komunikacji, red. G. Habrajska, Łask 2008, s. 29–40.

Awdiejew A., Ideologia, postawa a komunikacja, [w:] Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2008, , s. 65–72.

Awdiejew A., Habrajska G., Typologia emotywnych aktów mowy, [w:] Wyrażanie emocji, red. K. Michalewski, Łódź 2006, s. 9–12.

Brandt R.B., Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, przeł. B. Stanosz, wstęp J. Hołówka, Warszawa 1996.

Fiehler R., How to do Emotions with Words: Emotionality in Conversations, [w:] The Verbal Communication of Emotions: Interdisciplinary Perspectives, red. S.R. Fussell, Mahwah 2002, s. 79–106.

Fleischer M., Ogólna teoria komunikacji, Wrocław 2007.

Freeman J.B., Systematizing Toulmin’s Warrants: An Epistemic Approach, „Argumentation” 2005, vol. 19, no. 3, s. 331–346.

Habrajska G., Przeżywanie ideologii, [w:] Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj, T. Piekot, M. Poprawa, Wrocław 2008, s. 56–64.

Haidt J., Prawy umysł: dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka?, przeł. A. Nowak--Młynikowska, Sopot 2014.

Lewiński P.H., Neosofistyka: argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej, Wrocław 2012.

Macagno F., The Argumentative Uses of Emotive Language (October 4, 2010), „Revista Iberoamericana de Argumentación” 2010, s 1–41. Dostępne na SSRN (Social Science Research Network): https://ssrn.com/abstract=1739820 [dostęp: 3.09.2018].

Michelli R., Emotions as Objects of Argumentative Constructions, „Argumentation” 2010, vol. 24, no. 1, s. 1–17.

Walton D.N., The Place of Emotion in Argument, Pennsylvania 1992.

First Page

57

Last Page

72

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.