•  
  •  
 

Polish Title

Kilka spostrzeżeń na temat odbioru tekstu nacechowanego ideologicznie

Abstract

The Author analyses a selected text in terms of axiological markedness, including ideological markedness. The text conspicuously declares the sender’s Christian viewpoint. Next, the Author of this paper discusses the results of a questionnaire administered among students of journalism. The respondents answer questions whose aim is to indicate their method of text understanding, check students’ perception of the ideology ascribed to the author of the text under scrutiny, reveal the impressions the text makes as well as to uncover the ideological stand of the respondents. The majority of the respondents think that the author of the text wants to impose his opinion. The ideological stand declared by the students is mostly conservative and liberal, with religious fundamentalism being most often rejected.

Polish Abstract

Autorka analizuje pod względem nacechowania aksjologicznego, w tym ideolo- gicznego, wybrany tekst. Tekst ten wyraźnie deklaruje światopogląd chrześcijański nadawcy. Następnie autorka artykułu omawia wyniki ankiety przeprowadzonej wśród studentów dziennikarstwa. Badani odpowiadają na pytania mające wskazać sposób rozumienia tekstu, przypisywaną autorowi ideologię, odczucia, jakie budzi tekst, oraz określić postawę ideologiczną badanych. Ankietowani studenci – w odpowiedzi na pytania dotyczące treści – w większości opierają się na tekście. To samo oparcie ma przypisywanie ideologii jego autorowi. Większość badanych uważa, że autor przejawia chęć narzucania swoich przekonań. Ideologiami deklarowanymi są w większości konserwatyzm i liberalizm, a najwięcej odrzuceń ma fundamentalizm religijny.

Keywords

addressee, evaluative markedness, ideology

Polish Keywords

odbiorca, nacechowanie wartościujące, ideologia

References

Awdiejew A., Gramatyka interakcji werbalnej, Kraków 2004.

Awdiejew A., Habrajska G., Strategie propagandowe i agitacyjne, [w]: Rozmowy o komunikacji 3. Problemy komunikacji społecznej, red. G. Habrajska, Łask 2009, s.9–54.

Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Łask 2006.

Heywood A., Ideologie polityczne, przeł. D. Stasiak, N. Orłowska, M. Habura, Warszawa 2008.

Laskowska E., Różne nacechowania wypowiedzi politycznych (na przykładzie tekstów z kampanii wyborczej), [w:] Komunikatywizm – przyszłość nauki XXI w., red. G. Habrajska, Łódź 2016, s. 296–308.

First Page

73

Last Page

86

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.