•  
  •  
 

Polish Title

Obiekty ideologiczne w dyskursie parlamentarnym

Abstract

The article presents implementation of method of ideological objects identification in discourse in the example of parliamentary debate. The analysis is being conducted according to methodological assumption of communicative grammar. The analysis of extensive testing material shows, that such objects as democracy, right to life, limitation of abortion and in vitro fertilization have the ideological objects status. That is because participants of the discourse choose different parameters, that are characteristic for this objects. If the participants of social-political discourse have lack of consciousness, that these objects could be ambiguous, they could not understand the right meaning of the statements.

Polish Abstract

W artykule przedstawiona jest implementacja metody identyfikowania obiektów ideologicznych w dyskursie na przykładzie debaty parlamentarnej. Analiza prowadzona jest zgodnie z założeniami metodologicznymi gramatyki komunikacyjnej. Wykazała ona, że takie obiekty, jak demokracja, prawo do życia, ograniczenie liczby aborcji czy zapłodnienie in vitro mają status obiektów ideologicznych, bowiem uczestnicy dyskursu odwołują się do różnych parametrów, jakimi charakteryzują się te obiekty. Brak świadomości uczestników dyskursu społeczno-politycznego w zakresie wieloznaczności tych obiektów prowadzi do braku zrozumienia właściwego sensu generowanych w jego zakresie wypowiedzi.

Keywords

parliamentary debate, ideological object, cultural object, democracy

Polish Keywords

debata parlamentarna, obiekt ideologiczny, obiekt kulturowy, demokracja

References

Awdiejew A., Ideologia. Postawa i komunikacja, [w:] Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj i in., Wrocław 2008, s. 65–72.

Awdiejew A., Habrajska G., Strategie propagandowe i agitacyjne, [w:] Rozmowy o komunikacji 3: Problemy komunikacji społecznej, red. G. Habrajska, Łask 2009, s. 9–54.

Awdiejew A., Habrajska G., Wprowadzenie do gramatyki komunikacyjnej, t. 2, Łask 2006.

Czyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A., Wprowadzenie, [w:] Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, red. M., Czyżewski i in., Warszawa 2010, s. 15–48.

Filipczak A., Mechanizmy manifestowania orientacji aksjologicznej na przykładzie debat parlamentarnych, [w:] Rozmowy o komunikacji 4: Metodologia i praktyka komunikacji społecznej, red. G. Habrajska, Łask 2010, s. 71–86.

Filipczak-Białkowska A., Niedosłowność jako strategia w tekstach politycznych – metody, funkcje, interpretacja, [w:] Niedosłowność w języku, red. M. Odelski i in., Kraków 2016, s. 103–114.

Filipczak-Białkowska A., Profilowanie obiektu ideologicznego jako strategia manifestowania ideologii w debacie parlamentarnej, [w:] Komunikatywizm w Polsce – wybrane zagadnienia z teorii i praktyki, red. G. Habrajska, Łódź 2011, s. 139–145.

Filipczak-Białkowska A., The Ideology of the Polish Political Discourse in Terms of Communicative Grammar, [w:] Materiały III Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej “Nauka Szkoła Romana Iwanczenka”, CD, Nationalnyj Tiechnicznyj Uniwersytet Ukrainy, Ukraina 2016, s. 290-300, file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/95257-200995-1-SM-1.pdf [dostęp: 12.04.2017].

Habrajska G., Przeżywanie ideologii, [w:] Ideologie w słowach i obrazach, red. I. Kamińska-Szmaj i in., Wrocław 2008, s. 56–64.

Laskowska E., Dyskurs parlamentarny w ujęciu komunikacyjnym, Bydgoszcz 2004.

Laskowska E., Sytuacje komunikacyjne w dyskursach politycznych, [w:] Języka a komunikacja 4: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków 2002, s. 175–182.

Lewiński P.H., Neosofistyka. Argumentacja retoryczna w komunikacji potocznej, Wrocław 2012.

First Page

101

Last Page

112

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.