•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Gesty i rytuały niewerbalne oraz ich znaczenie w obecnej polityce polskiej

Abstract

In this article, we analysed non-verbal behaviours and rituals of the representatives of Law and Justice (Prawo i Sprawiedliwość), the party currently ruling in Poland. Having analysed video material, we noticed three main tendencies in non-verbal rituals of public speeches on the Polish political scene. Firstly, public speeches by the Law and Justice politicians are characterised by a poor variety of gestures, which are mostly limited to adaptive behaviours, aiming at increasing the comfort of the speaker rather than enriching their verbal message. Secondly, we noticed that most of the so-called obscene emblems, that is gestures expressing contempt, disregard and lack of respect, are used in places where that should not be the case, that is in Parliament and political contexts, which leads us to the conclusion that the ruling party has given up the rules of political correctness. Thirdly, we noticed patent violations of practices and rituals that are rooted in culture as well as the mixing of the sacred and the profane.

Polish Abstract

W artykule poddaliśmy analizie niewerbalne zachowania i niewerbalne rytuały przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, partii aktualnie rządzącej. Na podstawie naszych obserwacji i analizowanych materiałów filmowych zauważyliśmy trzy nowe podstawowe tendencje w niewerbalnych rytuałach wystąpień publicznych na polskiej scenie politycznej. Po pierwsze, wystąpienia polityków obecnej władzy charakteryzuje ubogość gestyczna w publicznej narracji, która ogranicza się na ogół do zachowań adaptacyjnych, mających na celu zwiększenie komfortu mówcy kosztem uplastycznienia jego werbalnych wywodów. Po drugie, zauważyliśmy, że większość tak zwanych emblematów obscenicznych, czyli gestów wyrażania pogardy, braku szacunku czy lekceważenia, pojawia się w przestrzeni, w której nie powinny się zdarzać – w parlamencie i sytuacjach publicznych, z czego wnioskujemy, że partia rządząca zrezygnowała z zasad politycznej poprawności. Po trzecie, zaobserwowaliśmy na tej scenie jawne łamanie i zaburzanie zakorzenionych w kulturze obyczajów i rytuałów, a także mieszanie dwóch sfer rytuałów: sacrum i profanum.

Keywords

non-verbal communication, rituals, gestures, political public statements

Polish Keywords

komunikacja niewerbalna, rytuały, gesty, publiczne przekazy polityczne

References

Birdwhistell R., Introduction to Kinesics, Louisville 1952 (obecnie dostępne tylko w postaci mikrofilmu: Ann Arbor, Michigan, University Microfilms).

Birdwhistell R., Kinesics and Context: Essays on Body Motion Communication, Philadelphia 1970.

Durkheim É., Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny w Australii, przeł. A. Zadrożyńska, Warszawa 1990.

Ekman P., Friesen W.V., Unmasking the Face: a Guide to Recognizing Emotions from Facial Clues, Englewood Cliffs–New York 1975.

Knapp M., Hall J., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, przeł. L. Śliwa, Wrocław 2000.

Pease A., Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów, przeł. E. Wiekiera, Kraków 1992.

Radcliffe-Brown A.R., The Andaman Islanders, Glencoe, Illinois 1948 [1922].

Rajewski M., Badania rytuału w antropologii brytyjskiej, [w:] Rytuał. Przeszłość i teraźniejszość, red. M. Filipiak, M. Rajewski, Lublin 2006, s. 99–115.

Seklecka A., Rytuały medialne w komunikowaniu masowym. Przypadek polskich telewizyjnych serwisów informacyjnych Fakty TVN i Wiadomości TVP, Toruń 2017.

SWPS, Z ręką na sercu jesteś bardziej wiarygodny, http://www.swps.pl/nauka-i-badania/blog-naukowy/1889-z-reka-na-sercu-jestes-bardziej-wiarygodny [dostęp 7.02.2017].

First Page

113

Last Page

128

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.