•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Pochwała bowaryzmu w powieści „Az isten háta mögött” („Za plecami Pana Boga”) Zsigmonda Móricza

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0001-9983-386X Sagata Maciej

Abstract

The purpose of this paper is to analyse the role of bovarysme in Zsigmond Móricz’s novel Az Isten háta mögött (Behind God’s Back). Transtextual relationships between the novel and Gustave Flaubert’s Madame Bovary allow reconstructing Móricz’s original understanding of bovarysme and its place it in the broader, socio-literary context of modernising Hungary at the turn of the 20th century.

Polish Abstract

-

Keywords

Zsigmond Móricz, Az Isten háta mögött, bovarysme, transtextual relationships

References

Ady Endre, Egy ismeretlen Korvin-kódex margójára, „Figyelő” 1905, s. 329–331.

Ady Endre, Legenda o świętej Małgorzacie, przekł. Gustaw Jokiel, „Tekstualia” 2009, nr 3 (18), s. 165.

Ady Endre, Na Gare de l’Est, przekł. Bohdan Zadura, w: Węgierskie lato. Przekłady z poetów węgierskich, Biuro Literackie, Wrocław 2010, s. 8–9.

Arendt Hannah, Wola, przekł. Robert Piłat, Czytelnik, Warszawa 2002.

Beke Judit, Komikum és/vagy elátkozottság, „Tiszatáj” 2004, nr 7, s. 31–36.

Bonnefoy Yves, Z wiatru i dymu, w: Yves Bonnefoy, Poezje, t. 2, A&D, Kraków 1994, s. 467.

Chwin Stefan, Samobójstwo jako doświadczenie wyobraźni, Wydawnictwo Tytuł, Gdańsk 2011.

Cygielska Elżbieta, Csáth, w: Géza Csáth, Opium, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2016, s. 370–382.

Füst Milán, A Nyugat születése, „Irodalomtörténet” 1959, nr 3–4, s. 453–466.

Gaultier Jules de, Le bovarysme, Mercure de France, Paris 1902.

Kiosew Aleksandyr, Uwagi o samokolonizujących się kulturach, przekł. Elżbieta Solak, „Dekada Literacka” 2000, nr 9/10 (167/168).

Klaniczay Tibor, Historia literatury węgierskiej, przekł. Janusz Barczyński, Jerzy Falicki, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966.

Krasnopolska Zuzanna, Pani Bovary w tropikach: bowaryzm jako zjawisko (post)kolonialne, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 4, s. 19–26.

Lukacs John, Budapeszt 1900, przekł. Tomasz Bieroń, Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2016.

Mazan Bogdan, Literackie transpozycje doświadczenia bowarystowskiego w miłości, w: Sztuka a erotyka, Arx Regia, Warszawa 1995, s. 35–47.

Móricz Zsigmond, Az Isten háta mögött, w: Zsigmond Moricz, Az Isten háta mögött. A fáklya. Két regény, Szépirodalmi Kvk., Budapest 1984.

Sőtér István, A magyar irodalom története, Akadémiai Kiadó, Budapest 1964–1966.

Szawerdo Elżbieta, Nyugat na Węgrzech a Wiadomości Literackie w Polsce, Uniwersytet Warszawski. Katedra Hungarystyki. Warszawa 2006.

First Page

255

Last Page

264

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.