•  
  •  
 

Polish Title

„Lubić to, czego nie ma”. Pani Barbara Niechcicowa – studium rozczarowania

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-1943-6694 Samborska-Kukuć Dorota

Abstract

The psychological conditions of the protagonist of Noce i dnie as depicted in literary criticism are in line with bovarysme. An instance of this similitude is the state of disillusionment, caused by a clash of imagery and reality, as well as fallacies and facts. Mrs Niechcic’s multifaceted frustration with her love life and with her daily grind varies in intensity. The protagonist’s unhappy love casts an irrational shadow on her (poor substitute of) marriage, while the rural milieu, acting as a barrier from “real life” is juxtaposed with the city. Barbara Niechcic is disappointed in everything, as she cannot strike a viable balance between the world of dreams and the challenges of reality; however, her life path is different from that of Flaubert’s protagonist. After a period of erring and throwing tantrums, she mellows down and appreciates the mechanisms guiding her actions; as the novel comes to an end, she is content to merely carry on with her life. The stages of her existence make for the readers’ selfreflections on the complexity of human nature.

Polish Abstract

-

Keywords

Maria Dąbrowska, Nights and Days, disillusionment, bovarysme

References

Dąbrowska Maria, Noce i dnie, Nasza Księgarnia, Warszawa 1996, t. 1–4.

Drewnowski Tadeusz, Rzecz russowska. O pisarstwie Marii Dąbrowskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.

Flaubert Gustaw, Pani Bovary, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2005.

Głowiński Michał, „Cham”, czyli pani Bovary nad brzegami Niemna, w: „Lalka” i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. Józef Bachórz, Michał Głowiński, IBL PAN, Warszawa 1992, s. 129–144.

Grzymała-Siedlecki Adam, Pani Barbara Niechcicowa, „Kurier Warszawski” 1932, nr 22, s. 4.

Irzykowski Karol, Pisma rozproszone, t. 3: 1932–1935, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.

Kelch Danuta, Wspomnienia siostrzenicy Marii Dąbrowskiej, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz 2002.

Korzeniewska Ewa, Maria Dąbrowska, Iskry, Warszawa 1976.

Libera Zdzisław, Maria Dąbrowska, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1975.

Maciąg Włodzimierz, Sztuka pisarska Marii Dąbrowskiej, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1955.

Markiewicz Henryk, Noce i dnie na tle polskiej tradycji powieściowej, w: Pięćdziesiąt lat twórczości Marii Dąbrowskiej, red. Ewa Korzeniewska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1963, s. 32–46.

Mazan Bogdan, Bowaryzm w literackich transpozycjach polskich modernistów, w: Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem, red. Ewa Paczoska, Jolanta Sztachelska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1998, s. 11–27.

Mazan Bogdan, Literackie transpozycje doświadczenia bowarystowskiego w miłości, w: Sztuka a erotyka, red. Teresa Hrankowska, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 1995, s. 35–47.

Mazur Aneta, Nowelistyczny tryptyk Stefanii Chłędowskiej – zagubione ogniwo polskiego „bowaryzmu”?, „Pamiętnik Literacki” 2012, z. 4, s. 27–44.

Przepiórka Grzegorz, Bowaryzm. Teoria zjawiska w nowym świetle, „Ogród” 2010, nr 1–2, s. 89–116.

Więckowska Joanna, Kuśmierczyk Andrzej, Podróż donikąd. O Barbarze z „Nocy i dni”, „Prace Polonistyczne” 2003, s. 203–215.

Wilhelmi Janusz, Emma to my, „Kultura” 1970, nr 9, s. 3.

Wyka Kazimierz, Stara szuflada i inne szkice z lat 1932–1939, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2000.

Zawodziński Karol Wiktor, Maria Dąbrowska – historycznoliterackie znaczenie jej twórczości, „Przegląd Współczesny” 1933, t. 44, z. 129, s. 44–60; z. 130, s. 225–240.

Zaworska Helena, Nam idzie o życie. Dzienne Polaków rozmowy, Wiedza Powszechna, Warszawa 1991.

First Page

265

Last Page

281

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.