•  
  •  
 

Polish Title

Angielska Bovary. O „The Doctor’s Wife” Mary E. Braddon

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0002-0654-6464 Budrewicz Aleksandra

Abstract

This article is a comparative analysis of Mary Elizabeth Braddon’s The Doctor’s Wife and Gustave Flaubert’s Madame Bovary. Braddon’s novel has been interpreted as an imitation of Flaubert’s. The basis of the analysis is a Polish translation of Braddon’s novel (Żona doktora, „Gazeta Warszawska” 1867). This translation was published earlier than the translation of Madame Bovary (1878). Braddon’s works were quite popular in Poland and they were translated into Polish as well. It is shown that Braddon’s novel was not a copy of Flaubert’s work. The similarities concern the plot (a married woman’s affair) and psychological characterisation of the eponymous character (a girl who is absorbed her books and lives in the world of fantasy). In the crucial scene of the novel, Braddon makes a different choice than Flaubert does: her protagonist, who is in love with a seducer, does not commit adultery. Braddon explained that this was due to Protestantism and platonic concept of love which does not need physical involvement. Braddon shows three stages of the protagonist’s history: 1) her youth filled with books; 2) her unhappy marriage (the wife does not love the husband but the seducer); 3) after her husband’s and lover’s deaths the protagonist receives a large amount of money and begins to perform important social roles. This is how Braddon criticises the educational system of Victorian England and depicts a model which is a form of pedagogy preparing people for practical life.

Keywords

Braddon, Flaubert, bovarism, novel, imitation

References

A.M. L.[Lisicka], Z literatury zagranicznej (One thing needbull by miss Braddon. Tauchnitz Edition), „Gazeta Lwowska” R. 77: 1887, nr 128, s. 3.

Atkinson Juliette, To „Serve God and Mammon”: Braddon and Literary Transgression, w: New Perspectives on Mary Elizabeth Braddon, red. J. Cox, Rodopi, Amsterdam, New York 2012, s. 133–154.

Beller Anne-Marie, Mary Elizabeth Braddon: A Companion to the Mystery Fiction, Mac Farland and Company, Jefferson 2012.

Beller Anne-Marie, Sensational Bildung? Infantilization and Female Maturation, w: New Perspectives on Mary Elizabeth Braddon, red. J. Cox, Amsterdam, New York, Rodopi 2012, s. 113–131.

Bieniek Michał, „Pani Bovary”. Bowaryzm antytezą osobowości twórczej, s. 52. https://www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs4/MichalBieniek.pdf (odczyt: 1.07. 2017).

Braddon Mary Elizabeth, Tajemnica zamku, „Wędrowiec” t. 8: 1866, nr 207, s. 391.

Braddon Mary Elizabeth, The Doctor’s Wife, opracowanie, wstęp i przypisy Lyn Pykett, Oxford University Press, Oxford 2008.

Braddon Mary Elizabeth, Żona lekarza. Powieść, „Gazeta Warszawska” 1867, nr 108–200 (od 14 maja do 9 września).

Doleżan Wiktor, Dzieje literatury powszechnej. Podręcznik do nauki szkolnej, Kraków 1903.

Flint Kate, The Woman Reader 1837–1914, Oxford University Press, Oxford 1993.

Franczak Jerzy, Równość, wielość, obojętność. Jacques Rancière czyta „Panią Bovary”, „Ruch Literacki” 2015, z. 5 (332), s. 441–459.

Głowiński Michał, „Cham” czyli pani Bovary nad brzegami Niemna, w: Lalka i inne: studia w stulecie polskiej powieści realistycznej, red. J. Bachórz i M. Głowiński, IBL PAN, Warszawa 1992.

Graczyk Ewa, „Jak koło rozpędzonej osi”: Kopciuszek i Emma Bovary, w: Siostry i ich Kopciuszek, red. E. Graczyk, M. Graban-Pomirska, Uraeus, Gdynia 2002, s. 305–319.

Heilmann Ann, Emma Bovary’s Sisters: Infectious Desire and Female Reading Appetites in Mary Braddon and George Moore, „Victorian Review”, 2003, vol. 29, nr 1, s. 31–48.

Janicki Witold, Z beletrystyki angielskiej, „Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne” R. 4: 1887, nr 207, s. 441.

Korespondencja Karola Estreichera z Marią i Felicjanem Faleńskimi (1867–1903), z autografu wydała i komentarzem oparzyła J. Rudnicka, Ossolineum, Wrocław 1957.

Marrené-Morzkowska Waleria, Studia z literatury zagranicznej. I. Powieść angielska, „Tygodnik Ilustrowany” 1873, nr 306, s. 231.

Mazan Bogdan, Bowaryzm w literackich transpozycjach polskich modernistów, w: Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem, red. E. Paczoska i J. Sztachelska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1998, s. 11–27.

Mazan Bogdan, Literackie transpozycje doświadczenia bowarystowskiego w miłości, w: Sztuka a erotyka, red. T. Hrankowska, słowo wstępne T. Chrzanowski, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Warszawa 1995, s. 35–47.

Mazur Aneta, Nowelistyczny tryptyk Stefanii Chłędowskiej – zagubione ogniwo polskiego „bowaryzmu”?, „Pamiętnik Literacki” R. 103: 2012, z. 4, s. 27–43.

Naganowski Edmund, Kronika londyńska, „Biblioteka Warszawska” t. 201: 1891, t. 1, s. 514–515.

Naganowski Edmund, Kronika londyńska z życia społecznego, z literatury, sztuki i nauki, „Biblioteka Warszawska” t. 177: 1885, t. 1, s. 289.

Ołdak Anna Sabina, Recepcja twórczości popularnych pisarek angielskich w polskiej krytyce literackiej drugiej połowy XIX wieku (fenomen Ouidy), w: Wiktorianie nad Tamizą i nad Wisłą, red. E. Paczoska, A. Budrewicz, Warszawa: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, 2016, s. 308–318.

Parandowski Jan, Przedmowa, w: G. Flaubert, Pani Bovary, przełożyła A. Micińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1984, s. 5–23.

Schroeder Natalie, Schroeder Ronald A., From Sensation to Society: Representations of Marriage in the Fiction of Maary Elissabeth Braddon, 1862–1866, University of Delaware Press 2006.

Szczuka Kazimiera, Nuda buduaru, w: Nuda w kulturze, red. P. Czapliński, W. Śliwiński, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1999, s. 18–24.

Tomaiulo Saveiro, In Lady Audley’s Shadow. Mary Elizabeth Braddon and Victorian Literary Genres, Edinburgh University Press, Edinburgh 2010.

Trzeszczkowski L., Najstarszy dziennik imperium. Nowa autobiografia powieściopisarza, „Warszawski Dziennik Narodowy” 1938, nr 104 B, s. 5.

Wolff Robert Lee, „Devoted Disciple”: the Letters of Mary Elizabeth Braddon to Sir Edward Bulwer-Lytton, 1862–1873, Harvard Library Bulletin, 22, 1974.

Wolff Robert Lee, Sensational Victorian: The Life and Fiction of Mary Elizabeth Braddon, Garland, New York 1970.

Zalewski Cezary, Monotonia odwiecznej namiętności: mityczne konteksty „Pani Bovary” Flauberta, „Ruch Literacki” R. 45: 2004, z. 4–5 (265–266), s. 421–436.

Zgliński Daniel, Z bliska i z daleka, „Przegląd Tygodniowy” R. 9: 1874, nr 17, s. 140.

First Page

43

Last Page

60

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.