•  
  •  
 

Polish Title

Bowaryzm – nuda – melancholia. Uwagi o bohaterach XIX-wiecznej literatury rosyjskiej

Author ORCID Identifier

https://orcid.org/0000-0003-4210-4257 Kotkiewicz Aurelia

Abstract

The article examines the notion of bovarism which can be seen in the work of the most outstanding Russian writers of the second half of the 19th century, for example Leo Tolstoy, Fyodor Dostoyevsky and Anton Chekhov. It seems that the source of bovaristic attitude, which is culturally, socially and psychologically motivated, is the extremity of the Russian character prone to self-sacrifice, offering and suffering, as well as cruelty and sadism. A Russian variant of bovarism is boredom and melancholy.

Polish Abstract

-

Keywords

bovarism, Russian literature, boredom, melancholy

References

Bieńczyk Marek, Melancholia. O tych, co nigdy nie odnajdą straty, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2012.

Bieńczyk Marek, Oczy Dürera. O melancholii romantycznej, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002.

Borowicz Sebastian, Hobot-Marcinek Joanna, Przybylska Renata, Anty-beatrycze. Studia nad kulturową historią obrazu pijanej i szalonej staruchy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.

Czechow Antoni, Mewa, przeł. N. Gałczyńska, w: Antoni Czechow, Wybór dramatów, Ossolineum, Wrocław 1979, s. 341–452.

Czechow Antoni, Trzy siostry, przeł. N. Gałczyńska, w: Antoni Czechow, Wybór dramatów, Ossolineum, Wrocław 1979, s. 551–686.

Dostojewski Fiodor, Idiota, przeł. J. Jędrzejewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977.

Dostojewski Fiodor, Sen śmiesznego człowieka, w: Fiodor Dostojewski, Opowieści fantastyczne, przeł. M. Leśniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1988, s. 123–149.

Gonczarow Iwan, Obłomow, przeł. N. Drucka, Ossolineum, Kraków 1990.

Historia literatury rosyjskiej, t. 2, red. Marian Jakóbiec, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.

Historia literatury rosyjskiej XX wieku, red. Andrzej Drawicz, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.

Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 3, red. Andrzej de Lazari, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź 2000.

Idee w Rosji. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, t. 6, red. Justyna Kurczak, Wydawnictwo Naukowe Ibidem, Łódź 2007.

Kępiński Antoni, Melancholia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.

Mazan Bogdan, Bowaryzm w literackich transpozycjach polskich modernistów, w: Literatura Młodej Polski. Między XIX a XX wiekiem, red. E. Paczoska, J. Sztachelska, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1998, s. 11–27.

Nabokov Vladimir, Wykłady o literaturze rosyjskiej, przeł. Z. Batko, Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, Warszawa 2002.

Olesza Jurij, Zawiść, przeł. A. Galis, w: Jurij Olesza, Pestka wiśni, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984, s. 135–259.

Płatonow Andriej, Wykop, przeł. A. Drawicz, Wydawnictwo „Alfa”, Warszawa 1990.

Przebinda Grzegorz, Od Czaadajewa do Bierdiajewa. Spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832–1922), PAU, Kraków 1998.

Smaga Józef, Wstęp, w: F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, przeł. Cz. Jastrzębiec-Kozłowski, Ossolineum, Wrocław 1987, s. III–CXXI.

Stawarz Barbara, „Nadmiar czasu w stanie czystym”. Pojęcie nudy według G. Flauberta, T. Manna, J. Brodskiego, „Slavia Orientalis”, 2007, nr 3, s. 367–378.

Stawarz Barbara, Puer aeternus w literaturze rosyjskiej XIX wieku, „Slavia Orientalis” 2001, nr 1, s. 9–18.

Śliwowski Rene, Wstęp, w: A. Czechow, Opowiadania i opowieści. Wybór, przeł. I. Bajkowska, J. Brzęczykowski, N. Gałczyńska, M. Mongirdowa, J. Wyszomirski, Ossolineum, Wrocław 1989, s. III–XCVIII.

Tołstoj Lew, Anna Karenina, t. 2, przeł. K. Iłłakowiczówna, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1996.

Wodziński Cezary, Św. Idiota. Projekt antropologii apofatycznej, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2000.

Бахтин Михаил, О Флобере, http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/bahtin/flober.php [dostęp: 15.11.2017].

Машевский Алексей, Роман «Госпожа Бовари» Флобера и проблема обыденного сознания человека-потребителя, wykład wygłoszony 24 maja 2014 roku, https://theoryandpractice.ru/videos/694-aleksey-mashevskiy-roman-gospozha-bovari-flobera-i-problema-obydennogo-soznaniya-cheloveka-potrebitelya [dostęp: 15.11.2017].

Набоков Владимир, Гюстав Флобер (1821–1880). «Госпожа Бовари» (1856), „Иностранная Литература”1997, nr 11.

http://magazines.russ.ru/inostran/1997/11/master03.html [dostęp: 15.11.2017].

Реизов Борис, Гюстав Флобер. «Госпожа Бовари», http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-lit/articles-fra/reizov-flober-gospozha-bovari.htm [dostęp: 15.11.2017].

Реизов Борис, Творчество Флобера, Государственное издательство художест-венной литературы, Москва 1955.

Скиперских Александр, Боль как эксперимент. «Бунтующий человек» в текстах Ф.М. Достоевского, «Вопросы литературы» 2016, nr 5, s. 176–190.

First Page

169

Last Page

178

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.