•  
  •  
 

Acta Universitatis Lodziensis Folia Litteraria Polonica

Polish Title

Władza wobec newsów śledczych na przykładzie amerykańskich i polskich afer politycznych

Abstract

The paper discusses the relations between investigative journalists and authorities on the example of American and Polish political scandals. In most cases, the journalists’ attitude and professional solidarity influenced the success of the journalistic investigations. Mutual support mobilized public opinion that was interested in revealing the scandals. The authorities generally disregarded the allegations against them, however, the stubbornness and consistency of the journalists and the pressure of public opinion influenced the development of political initiatives and led to political consequences.

Polish Abstract

W artykule omówione zostały stosunki zachodzące pomiędzy dziennikarzami śledczymi a władzą na przykładzie amerykańskich i polskich afer politycznych. W większości przypadków na sukces dziennikarskich śledztw wpływała postawa dziennikarzy i solidarność zawodowa. Wzajemne wsparcie mobilizowało opinię publiczną, która była zainteresowana wyjaśnieniem afer. Władza na ogół lekceważyła zarzuty wysuwane pod jej adresem, jednakże upór i konsekwencja dziennikarzy oraz naciski opinii publicznej wpływały na rozwój inicjatyw politycznych i prowadziły do politycznych konsekwencji.

Keywords

authority, investigative journalism, political scandals

Polish Keywords

władza, dziennikarstwo śledcze, afery polityczne

References

Adamczyk W., Amerykańskie archetypy dziennikarstwa śledczego, Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAM, Poznań 2008.

Aucoin J.L., The Evolution of American Investigative Journalism, University of Missouri Press, Columbia and London 2005.

Bernstein C., Woodward B., Wszyscy ludzie prezydenta, przeł., posł. i przyp. opatrzył P. Tarczyński, ze wstępem P. Stasińskiego, Agora, Warszawa 2014.

Molotch H.L., Protess D.L., Gordon M.T., The Media-Policy Connection: Ecologies of News, [w:] Political Communication Research: Approaches, Studies and Assessments, Vol. 2, red. D. Paletz, Ablex, Norwood 1996.

Palczewski M., News telewizyjny jako czynnik politycznej manipulacji, [w:] Mechanizmy perswazji i manipulacji, red. G. Habrajska, A. Obrębska, Piktor, Łódź 2007, s. 321–327.

Shaking the Foundations. 200 Years of Investigative Journalism in America, red. B. Shapiro, Nation Books, New York 2003.

http://nationalhumanitiescenter.org/pds/amerbegin/power/text5/PublickOccurrences.pdf [dostęp: 23.03.2017].

http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/190004,afera-tasmowa-minuta-po-minucie.html [dostęp: 23.03.2017].

http://www.bankier.pl/wiadomosc/Marek-Falenta-skazany-na-2-5-roku-wiezienia-w-sprawie-tzw-afery-podsluchowej-3635296.html [dostęp: 9.09.2017].

http://www.counterpunch.org/2015/07/30/the-case-of-john-peter-zenger-and-the-fight-for-a-free-press/ [dostęp: 23.03.2017].

http://www.gazetakrakowska.pl/artykul/3895293,zmiany-w-rzadzie-do-dymisji-podali-sie-min-arlukowicz-i-rostowski-sikorski-tez-rezygnuje-video,5,id,t,nk.html%20[data%20dostępu%209%20września%202017 [dostęp: 9.09.2017].

http://www.pulitzer.org/prize-winners-by-year/1973 [dostęp: 23.03.2017].

http://www.ushistory.org/us/7c.asp [dostęp: 23.03.2017].

https://billofrightsinstitute.org/educate/educator-resources/lessons-plans/landmark-supreme-court-cases-elessons/new-york-times-v-united-states-1971/[dostęp: 23.03.2017].

https://dorzeczy.pl/kraj/18120/25-roku-wiezienia-dla-Falenty-Sa-wyroki-ws-afery-podsluchowej.html [dostęp: 9.09.2017].

https://en.wikipedia.org/wiki/John_Peter_Zenger [dostęp: 23.03.2017].

https://en.wikipedia.org/wiki/Watergate_scandal [dostęp: 9.09.2017].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_podsłuchowa_w_Polsce_(2014–2015) [dostęp: 23.03.2017].

https://pl.wikipedia.org/wiki/Afera_taśmowa [dostęp: 23.03.2017].

First Page

161

Last Page

177

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.