•  
  •  
 

Polish Title

Data journalism, geojournalism, CAR i robot journalism jako nowe odmiany i terminy w dziennikarstwie

Abstract

Technological advances, new media and new ways of presenting content is changing the functioning of journalism. They encourage the formation of new forms and variations in journalism. Many of them are based on online tools and availability of data. It is this data that becomes the main value around which forms such as data journalism, geo-journalism, computer-assisted reporting and robot journalism arise. Information is given by these variations in different, often interactive ways, with extensive visualizations. The role and function of the journalist himself is also changing.

Polish Abstract

Postęp technologiczny, nowe media i narzędzia prezentacji treści zmieniają funkcjonowanie dziennikarstwa, sprzyjając tworzeniu się nowych form i odmian. Wiele z nich opiera się na internetowych narzędziach i dostępnych w tych mediach danych. To właśnie dane stają się główną wartością, wokół której powstają takie formy jak data journalism, geojournalism, computer-assisted reporting i robot journalism. Dzięki tym odmianom informacja podawana jest w inny sposób, często interaktywny, zawierający rozbudowane wizualizacje. Zmienia się również rola samego dziennikarza.

Keywords

data journalism, geo-journalism, CAR, robot journalism

Polish Keywords

dziennikarstwo danych, nowe media, automatyzacja w dziennikarstwie, dziennikarstwo geolokalizacyjne

References

Bęczkowska E., Dziennikarz bez krwi i kości, „Press” 2016, nr 11, s. 65–70.

Dewdney A., Ride P., The New Media Handbook, Routledge, London–New York 2006.

Jastrzębski J., Chaos, baza danych i internetowe gatunki dziennikarskie, [w:] Internetowe gatunki dziennikarskie, red. K. Wolny-Zmorzyński, W. Furman, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 11–20.

Kononiuk T., Profesjonalizacja w dziennikarstwie. Między modernizmem a ponowoczesnością, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2013.

Manovich L., Język nowych mediów, tłum. P. Cypryański, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Olszański L., Media i dziennikarstwo internetowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2012.

Siemes A., Liczby w mediach: Rola i funkcja rzeczywistości liczb w komunikacji medialnej – wyniki badania empirycznego, [w:] Styl, dyskurs, media, red. B. Bogołębska, M. Worsowicz, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 419–432.

Stanuch S., Geojournalism, „Press” 2016, nr 11, s. 58–61.

Bounegru L., Computer-Assisted Reporting and Precision Journalism, [w:] Data Journalism Handbook, http://datajournalismhandbook.org/ [dostęp: 19.04.2017].

Miłada Jędrysik o data journalism dla Szkoły Infografiki, https://centrumcyfrowe.pl/blog/2012/05/15/milada-jedrysik-o-data-journalism-dla-szkoly-infografiki/ [dostęp: 9.04.2018].

Moll J., Sztuczna inteligencja może w przyszłości zastąpić dziennikarzy, http://tylkonauka.pl/wiadomosc/sztuczna-inteligencja-moze-w-przyszlosci-zastapic-dziennikarzy [dostęp: 19.04.2017].

Pacuła P., Muvad N., Dziennikarstwo danych to współczesny punk, https://pl.ejo-online.eu/dziennikarstwo-polityczne/nilsmulvad-dziennikarstwo-danych-wspolczesny-punk [dostęp: 18.04.2017].

First Page

209

Last Page

222

Language

pol

Share

COinS
 
 

To view the content in your browser, please download Adobe Reader or, alternately,
you may Download the file to your hard drive.

NOTE: The latest versions of Adobe Reader do not support viewing PDF files within Firefox on Mac OS and if you are using a modern (Intel) Mac, there is no official plugin for viewing PDF files within the browser window.